DECYZJA OŚ.7624/02/05/2010


 
                                                                Dąbrowa Chełmińska, 05.08.2010 r.
 
 
 
DECYZJA OŚ.7624/02/05/2010  
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
 
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2; art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 119, poz. 804); a także § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 02.04.2010 r. wraz z dokumentami uzupełniającymi przez Wiesława Łuszyńskiego reprezentującego firmę Z.P.N.iU.C. INŻDRÓG z siedzibą przy ul. Kulerskiego 16/41 w Grudziądzu działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz po uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, opinia z dnia 27.04.2010 r. znak N.NZ-40-D.Ch-3/10,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowienie z dnia 19.07.2010 r., znak RDOŚ-04.OO.6613-579/10/KŚ,
 
 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej nr 050510C relacji Dąbrowa Chełmińska - Gzin”,
gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 02.04.2010 r. Pan Wiesław Łuszyński reprezentujący firmę Z.P.N.iU.C. INŻDRÓG
z siedzibą przy ul. Kulerskiego 16/41 w Grudziądzu działający na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej
nr 050510C relacji Dąbrowa Chełmińska - Gzin” w gminie Dąbrowa Chełmińska. Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa i wypisy z ewidencji gruntów obejmujące teren realizacji przedsięwzięcia z terenem oddziaływania inwestycji.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w myśl którego uzyskanie przedmiotowej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra- cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony i społeczeństwo obwieszczeniem.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 14.04.2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem znak N.NZ-40
-D.Ch-3/10 z dnia 27.04.2010 r. uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismami: RDOŚ-04.OO.6613-579/10/KŚ z dnia 23.04.2010 oraz RDOŚ-04.OO.6613-579-1/10/KŚ z dnia 20.05.2010 wezwał Inwestora – Gminę Dąbrowa Chełmińska o uzupełnienie wniosku i złożenie dodatkowych informacji dotyczących planowanej inwestycji. Uzupełniające informacje do wniosku zostały przedłożone w dniach 11.05.2010 r.; 19.05.2010 r. i 02.07.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.07.2010 r. znak RDOŚ.04.OO.6613-579/10/KŚ uznał, że nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zadaniem inwestycyjnym jest budowa drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy
i zjazdów z tłucznia betonowego. Projekt przewiduje również regulację i utworzenie nowych rowów przydrożnych do odprowadzania wód opadowych z nawierzchni drogowej. W ramach inwestycji urządzone zostaną także trawniki oraz odwodnienie powierzchniowe, które odprowadzone zostanie do projektowanych przydrożnych rowów odparowujących. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości pod inwestycję ok. 34900 m2.
Przeprowadzenie wnioskowanego zakresu prac, nie będzie powodować zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania terenu lub zmiany kategorii drogi.
W związku z realizacją przedsięwzięcia zaplanowano wycinkę 53 drzew. W toku przeprowadzonego postępowania cztery drzewa określono jako wartościowe dla entomofauny i zrezygnowano z ich usunięcia, natomiast pozostałe nie stanowią typowego siedliska pachnicy dębowej.
 
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; pkt. 2 lit. d oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzeni na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Z uwagi na częściowe położenie przedsięwzięcia na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w granicach którego obowiązują szczególne warunki usytuowania i realizacji przedsięwzięć, zakazy wskazane w rozrządzeniu powołującym w/w park nie mają zastosowania, gdyż przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego, a w myśl art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zakazy nie dotyczą jej realizacji na terenie parku krajobrazowego. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w parku.
Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami wyznaczonymi mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu postępowania, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2009 r., tj. rodzaj
i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy wydał w tej sprawie stosowne postanowienie nr Oś.7624/02/04/10 z dnia 28.07.2010 r.
 
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując
o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (14.04-19.05.2010 r.) i sołeckich tablicach ogłoszeń (Dąbrowy Chełmińskiej
i Gzina 15.04-19.05.2010 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej urzędu gminy od dnia 14.04.2010 r. Wywieszając tekst postanowienia na gminnej (29.07.2010 r.) i sołeckich tablicach ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 30.07.2010 r., Gzin 30.07.2010 r.); zamieszczając także tekst postanowienia na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (28.07.2010 r.) Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w przedsięwzięcia.
 
Mając powyższe na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.
 
 
POUCZENIE
 
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przedmiotową decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
 
 
 
Zwolnione z opłaty skarbowej
art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U.2006. Nr 225, poz. 1635 z zm.)
 
 
 
Załączniki:
Charakterystyka przedsięwzięcia.
Karta informacyjna przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:
Wnioskodawca:
Obwieszczenia o wydaniu decyzji: tablice ogłoszeń: Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, sołectw: Dąbrowa Chełmińska, Gzin, strona internetowa: www.bip.dabrowachelminska.lo.pl  Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska -  a/a
 
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.


ZAŁĄCZNIKI (pliki do pobrania):
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA (24kB) word
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (48kB) word
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (5 sierpnia 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (6 sierpnia 2010, 08:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 936