POSTANOWIENIE OŚ.7624/02/04/10: Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej nr 050510C relacji Dąbrowa Chełmińska - Gzin”


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 02.04.2010 r. wraz z dokumentami uzupełniającymi przez Wiesława Łuszyńskiego reprezentującego firmę Z.P.N.iU.C. INŻDRÓG z siedzibą przy ul. Kulerskiego 16/41 w Grudziądzu działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej nr 050510C relacji Dąbrowa Chełmińska - Gzin”, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 02.04.2010 r. Pan Wiesław Łuszyński reprezentujący firmę Z.P.N.iU.C. INŻDRÓG z siedzibą przy ul. Kulerskiego 16/41 w Grudziądzu działająco na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 050510C relacji Dąbrowa Chełmińska - Gzin” w gminie Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 14.04.2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem znak N.NZ-40-D.Ch-3/10 z dnia 27.04.2010 r. uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismami: RDOŚ-04.OO.6613-579/10/KŚ z dnia 23.04.2010 oraz RDOŚ-04.OO.6613-579-1/10/KŚ z dnia 20.05.2010 wezwał Inwestora – Gminę Dąbrowa Chełmińska o uzupełnienie wniosku i złożenie dodatkowych informacji dotyczących planowanej inwestycji. Uzupełniające informacje do wniosku zostały przedłożone przez Inwestora w dniach 11.05.2010 r.; 19.05.2010 r. i 02.07.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.07.2010 r. znak RDOŚ.04.OO.6613-579/10/KŚ uznał, że nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; pkt. 2 lit. d oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzeni na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Projektowane zamierzenie znajduje się częściowo na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w tym poza wyznaczonymi mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w parku.
Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (14.04-19.05.2010 r.) i sołeckich tablicach ogłoszeń (Dąbrowy Chełmińskiej i Gzina 15.04-19.05.2010 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej urzędu gminy od dnia 14.04.2010 r.  Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w przedsięwzięcia.
 
Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

postanowienie - wersja do druku (176kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (28 lipca 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (28 lipca 2010, 19:43:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2202