Obwieszczenie OŚ.7624/01/05/2010: Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowania na działkach nr 63/4 i 63/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 16); art. 33; art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone dane o „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowania na działkach nr 63/4 i 63/3 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią raportu w terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r. od dnia ukazania się niniejszej informacji oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, w Referacie Gospodarki Przestrzennej pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej UG – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl


Obwieszczenie - do druku (161kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak (7 lipca 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (7 lipca 2010, 14:31:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3530