Zawiadomienie Nr OŚ.7624/03/02/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że na wniosek złożony przez Leszka Szklarza działającego z upoważnienia Gminy Dąbrowa Chełmińska, zamieszkałego przy ul. Wierzejewskiego 1/15 w Bydgoszczy, zostało wszczęte  i toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie zbiornika wodnego w miejscowości Janowo” na działce nr 75/2 obręb Janowo gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym społeczeństwo ma możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną) w terminie do 7 czerwca 2010 r. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.     Tablica ogłoszeń sołectwa Janowo;
2.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska,
3.     Strona internetowa Urzędu Gminy www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
4.     Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska - a/a,
 
Do wiadomości:
1.    Wnioskodawca

Zawiadomienie (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (30 kwietnia 2010)
Opublikował: mgr inż. Radosław Ciechacki (30 kwietnia 2010, 15:12:55)

Ostatnia zmiana: mgr inż. Radosław Ciechacki (30 kwietnia 2010, 15:16:34)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1434