ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/02/02/10: wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  
zawiadamia
 
że na wniosek złożony przez Wiesława Łuszyńskiego reprezentującego firmę Z.P.N.iU.C. INŻDRÓG z siedzibą przy ul. Kulerskiego 16/41 w Grudziądzu, zostało wszczęte i oczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej nr 050510C Dąbrowa Chełmińska - Gzin” na działkach nr 4, 8/2, 8/3, 8/4, 9/8, 57-LP, 58-LP, 59-LP, 60-LP, 61-LP, 73/1-LP, 73/2-LP, 73/3-LP, 74-LP, 297/2, 297/3, 299, 500, 501, 502, 503 obręb Dąbrowa Chełmińska; 201, 213/2, 213/3, 214/1, 214/2, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 216, 217/1, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7, 217/8, 222/1, 222/2, 222/6, 222/5, 223/3 obręb Gzin Górny.
 
W związku z powyższym społeczeństwo ma możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną) w terminie do 19 maja 2010 r. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (14 kwietnia 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (14 kwietnia 2010, 14:16:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2122