POSTANOWIENIE OŚ.7624/01/04/2010: wymóg sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 81, ust.2 pkt. 1 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 26.02.2010 r. przez Pana Piotra Kameckiego działającego z upoważnienia firmy d’aucy Polska  Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Fermowej 1 w Dąbrowie Chełmińskiej
   
postanawiam
 
stwierdzić, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowania” na działkach nr 63/4 i 63/3 w Dąbrowie Chełmińskiej jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko, którego zakres obejmował będzie zagadnienia wskazane w art. 66 ust. 1 pkt 1-9, pkt 11-20, a także ust. 2-6 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu inwestycji na stan zachowania siedlisk będących celem ochrony rezerwatu przyrody „Linje”.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 26.02.2010 r. Pan Piotr Kamecki działający z upoważnienia firmy d’aucy Polska  Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Fermowej 1 w Dąbrowie Chełmińskiej, zwrócił się z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowania” na działkach nr 63/4 i 63/3 w Dąbrowie Chełmińskiej.
Po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia, stwierdzono, że planowana inwestycja kwalifikuje się w myśl § 3 ust 1 pkt. 81, ust.2 pkt. 1 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 02.03.2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 08.03.2010 r. znak N.NZ-40-D.Ch-2/10 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem nr RDOŚ-04.OO.6613-327/10/MT z dnia 16.03.20010 r. wyraził opinię, że dla wskazanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 ust. 1 pkt 1-9, pkt 11-20, a także ust. 2-6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu inwestycji na stan zachowania siedlisk będących celem ochrony rezerwatu przyrody „Linje”.
 
Zadaniem inwestycyjnym jest rozbudowa istniejącego zakładu zamrażalni owoców i warzyw. W ramach inwestycji wybudowana zostanie hala składowa z łącznikiem oraz rozbudowana zostanie kotłownia olejowa z magazynem oleju (z mocy 1300 kW na 3100 kW), stacja sprężarek (z sześciu na dziewięć sprężarek) oraz istniejąca hala dla łącznika. Ponadto rozbudowie poddany będzie układ dróg wewnętrznych i istniejąca infrastruktura.
Po rozbudowie zakładu planuje się składowanie w komorach mroźniczych przetworzonych produktów, w ilości 7.000 Mg (zamrożonych owoców i warzyw). Zamierzenie inwestycyjne wymusza przystosowanie istniejących układów i instalacji technicznych wraz z przynależnymi zbiornikami, skraplaczami, drogami, czy infrastrukturą.
Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej zlokalizowane obszary chronione to, znajdujące się w odległości ok. 700 m:
- obszar Natura 2000 PLH040020 Torfowisko Linie,
-  rezerwat przyrody „Linje”,
- Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
 
W niniejszym postanowieniu Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przychylił się do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinii, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowania” na działkach nr 63/4 i 63/3 w Dąbrowie Chełmińskiej istnieje konieczność sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko. Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że inwestycja wiązać się będzie z wystąpieniem emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, powstawaniem odpadów i generowaniem ścieków i dlatego w celu ustalenia ewentualnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi, stwierdzono konieczność sporządzenia raportu w ww. zakresie.
 
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (02.03-08.04.2010 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 04.03- 08.04.2010 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (02.03-08.04.2010 r.).
Dnia 25.03.2010 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęło pismo od Pani Jadwigi Grzegorek – pełnomocnika Pani Barbary Konarzewskiej z prośbą o uwzględnienie jej osoby i dopuszczenie do prowadzonego postępowania na zasadzie strony. Wskazano istotny interes Pani Konarzewskiej w przedmiotowej sprawie z racji posiadania gruntów zlokalizowanych przy tej samej drodze publicznej, naprzeciwko planowanej inwestycji. Dnia 26.03.2010 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przychylił się do złożonego wniosku i uznał Panią Barbarę Konarzewską za stronę postępowania przekazując zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz kopię akt sprawy. Jednocześnie z urzędu rozszerzono wykaz stron postępowania do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Fermowej i części ul. Targowej uznając ich możliwy interes prawny, rozsyłając zawiadomienia o wszczęciu postępowania i przekazując jednocześnie tą informację do organów opiniujących.
Dnia 06.04.2010 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęło pismo od Pani Jadwigi Grzegorek – pełnomocnika Barbary Konarzewskiej, wnioskującej o nałożenie na inwestora – d’aucy Polska Sp. z o.o., obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dnia 07.04.2010 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęło pismo od Pana Jacka Olszewskiego wskazujące, że planowana rozbudowa zakładu zamrażalni owoców i warzyw stworzy zagrożenie dla racjonalnej gospodarki wodnej okolicznych obszarów.
Zgłoszone przez strony postępowania oraz przez społeczeństwo wnioski i uwagi wzięto pod uwagę przy wydawaniu niniejszego postanowienia stwierdzając obowiązek wykonania przed Inwestora opracowania jakim jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
w pełnym jego zakresie.
Organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
 
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (8 kwietnia 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (8 kwietnia 2010, 14:30:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1538