DECYZJA OŚ.7624/10/09/05/2010


                                                             Dąbrowa Chełmińska, 01.04.2010 r.
 
 
 
DECYZJA OŚ.7624/10/09/05/2010
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2; art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 81, ust.2 pkt.1 lit.a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 09.11.2009 r. przez Pana Sławomira Wróblewskiego działającego z upoważnienia firmy Meralliance Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Targowej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz po uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, opinia z dnia 09.02.2010 r. znak N.NZ-40-D.Ch-1/10,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowienie z dnia 16.03.2010 r., znak RDOŚ-04.OO.6613-214/10/MT,
 
 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu przetwórstwa ryb wędzonych” na działce nr. 62/1,
w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 09.11.2009 r. Pan Sławomir Wróblewski działający z upoważnienia firmy Meralliance Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Targowej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej, zwrócili się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb wędzonych” na działce
nr. 62/1, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa i wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia z terenem oddziaływania inwestycji. Dnia 20.11.2009 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku oraz złożenia pewnych wyjaśnień. Uzupełnienie zostało złożone dnia 08.01.2010 r.
 
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w myśl którego uzyskanie przedmiotowej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt pkt 81, ust.2 pkt.1 lit.a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 05.02.2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 09.02.2010 r. znak N.NZ-40-D.Ch-1/10 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dnia 24.02.20010 r. pismo nr RDOŚ-04.00.6613-214/10/MT wezwał wnioskodawcę o złożenie dodatkowych wyjaśnień, które pełnomocnik firmy złożył 10.03.2010. Postanowieniem z dnia 16.03.2010 r. znak RDOŚ-04. OO.6613-214/10/MT Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zakład Przetwórstwa Ryb Wędzonych Meralliance Poland Sp. z o.o. w Dąbrowie Chełmińskiej zajmuje się przetwarzaniem produktów pochodzenia morskiego z surowców krajowych i importowanych. Podstawowym surowcem stosowanym w zakładzie są świeże i mrożone tuszki łososia [ Salmo salar ]. Łosoś świeży pochodzi głównie z Norwegii, a mrożony z Chile.
Zapakowane produkty – wędzone filety - przeznaczone są do sprzedaży na konsumenckich rynkach europejskich głównie we Francji i Włoszech. W zależności od sytuacji rynkowej używany jest surowiec świeży lodowany lub mrożony. Surowiec mrożony przed użyciem rozmrażany jest
w komorach rozmrażania. Rodzaj i pochodzenie surowców oraz przeznaczenie produktów, po rozbudowie zakładu, nie ulegną zmianom.
 
Zadaniem inwestycyjnym jest rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa ryb (produkcja filetów z ryb szlachetnych - głównie łososia, wędzone, plasterkowane, porcjowane i pakowane próżniowo w opakowania bezpośrednie typu folia), w ramach którego zostanie wybudowana hala oraz budynek socjalno-biurowy jednokondygnacyjny (uruchomienie dodatkowej komory wędzarniczej). Powierzchnia działki 10.000 m2, powierzchnia istniejącej zabudowy 1500 m2, powierzchnia po rozbudowie 3.600 m2, obecna kubatura obiektów 9000 m2, kubatura po rozbudowie 21.000 m2, plac składowy biomasy 1.000 m2, zieleń izolacyjna 2.500 m2
W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty sanitarne związane z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych i roboty drogowe (prace ziemne, ustawienie krawężników, budowa konstrukcji parkingów i dróg, wykonanie nawierzchni drogowych i parkingów) oraz zamontowana zostanie wentylacja, klimatyzacja i instalacja sprężonego powietrza. W ramach przedsięwzięcia projektuje się budowę dodatkowego zbiornika wybieralnego na ścieki technologiczne o pojemności zbiornika 40 m3.
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie ulegnie zmianie asortyment produkowanych wyrobów, a zdolność produkcyjna zakładu wzrośnie z 10 do 36 MG produktu gotowego tygodniowo.
Do nowej zdolności produkcyjnej zakładu zostaną dostosowane pomieszczenia technologiczne, magazyny i pomieszczenia pomocnicze oraz socjalne. Przebieg procesu technologicznego pozostanie niezmieniony, do nowego programu produkcji zostaną dostosowane istniejące i nowe linie technologiczne. W rozbudowanym zakładzie na stanowiskach produkcyjnych zatrudnionych będzie ok. 130 osób. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się wycinki drzew.
 
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; pkt. 2 lit. a, d, e, g oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w odległości ok. 500 m oraz w odległości ok. 500 m od obszaru Natura 2000 PLH040020 Torfowisko Linie i rezerwatu przyrody „Linje”.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w form ochrony przyrody. Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu postępowania, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2009 r., tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy wydał w tej sprawie stosowne postanowienie nr Oś.7624/10/09/04/2010 z dnia 30.03.2010 r.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (05.02-02.03.2010 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 08.02- 02.03.2010 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (05.02-02.03.2010 r.). Wywieszając tekst postanowienia na gminnej (30.03.2010 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 31.03.2010 r.); zamieszczając także tekst postanowienia na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (31.03.2010 r.) Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w przedsięwzięcia.
 
Mając to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
 
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 pkt. 1-13 Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 

 
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,- zł
zgodnie z załącznikiem do Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej cz. I pkt. 45
(Dz. U.2006. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 
 
 
 
 
Załącznik (plik do pobrania):
Karta informacyjna przedsięwzięcia (6431kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (1 kwietnia 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (1 kwietnia 2010, 14:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1325