OBWIESZCZENIE OŚ.7624/10/09/06/2010 
 
OBWIESZCZENIE OŚ.7624/10/09/06/2010
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 01 kwietnia 2010 r.
 
 
         Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji
 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb wędzonych”
na działce nr. 62/1, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska,
wydanej na wniosek Pana Sławomira Wróblewskiego
działającego z upoważnienia firmy Meralliance Poland Sp. z o.o.,
z siedzibą przy ul. Targowej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej UG – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (1 kwietnia 2010)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (1 kwietnia 2010, 14:27:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1233