POSTANOWIENIE OŚ.7624/10/09/04/2010:odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu przetwórstwa ryb wędzonych

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administra- cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 81, ust.2 pkt. 1 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 09.11.2009 r. przez Pana Sławomira Wróblewskiego działającego z upoważnienia w imieniu firmy Meralliance Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Targowej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej
   
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu przetwórstwa ryb wędzonych” na działce nr. 62/1, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 09.11.2009 r. Pan Sławomir Wróblewski działający z upoważnienia firmy Meralliance Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Targowej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej, zwrócił się z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb wędzonych” na działce nr. 62/1, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 05.02.2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 09.02.2010 r. znak N.NZ-40-D.Ch-1/10 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dnia 24.02.20010 r. pismo nr RDOŚ-04.00.6613-214/10/MT wezwał wnioskodawcę o złożenie dodatkowych wyjaśnień, które pełnomocnik firmy złożył 10.03.2010. Postanowieniem z dnia 16.03.2010 r. znak RDOŚ-04. OO.6613-214/10/MT Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zadaniem inwestycyjnym jest rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa ryb (produkcja filetów z ryb szlachetnych - głównie łososia, wędzone, plasterkowane, porcjowane i pakowane próżniowo w opakowania bezpośrednie typu folia), w ramach którego zostanie wybudowana hala oraz budynek socjalno-biurowy jednokondygnacyjny (uruchomienie dodatkowej komory wędzarnicznej). Ponadto zostaną wykonane roboty sanitarne związane z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych i roboty drogowe (prace ziemne, ustawienie krawężników, budowa konstrukcji parkingów i dróg, wykonanie nawierzchni drogowych i parkingów) oraz zamontowana zostanie wentylacja, klimatyzacja i instalacja sprężonego powietrza. W ramach przedsięwzięcia projektuje się budowę dodatkowego zbiornika wybieralnego na ścieki technologiczne o pojemności zbiornika 40 m3. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie ulegnie zmianie asortyment produkowanych wyrobów, a zdolność produkcyjna zakładu wzrośnie z 10 do 36 MG produktu gotowego tygodniowo. Do nowej zdolności produkcyjnej zakładu zostaną dostosowane pomieszczenia technologiczne, magazyny i pomieszczenia pomocnicze oraz socjalne. Przebieg procesu technologicznego pozostanie niezmieniony, do nowego programu produkcji zostaną dostosowane istniejące i nowe linie technologiczne. W rozbudowanym zakładzie na stanowiskach produkcyjnych zatrudnionych będzie ok. 130 osób. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się wycinki drzew.
 
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; pkt. 2 lit. a, d, e, g oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w odległości ok. 500 m oraz w odległości ok. 500 m od obszaru Natura 2000 PLH040020 Torfowisko Linie oraz rezerwatu przyrody „Linje”.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w form ochrony przyrody. Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.
W niniejszym postępowaniu nie uwzględniono opinii wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, gdyż rozbudowywany obecnie zakład został wybudowany w 2007 roku po uzyskaniu dnia 06.11.2006 r. Decyzji nr Oś.7624/4/6/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięci po przeprowadzeniu pełnej oceny oddziaływania na środowisko (raport OOŚ). Uwarunkowania wskazane w powyższej decyzji m.in. odnośnie zagospodarowania odpadów, zagospodarowania ścieków technologicznych, socjalno-bytowych i deszczowych, zabezpieczenia od źródeł hałasu, założenia ochronnego pasa zieleni są nadal obowiązujące i muszą być przestrzegane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie projektowana rozbudowa zakładu, przebieg procesów technologicznych, opierać się będzie na pracujących liniach które zostaną jedynie rozszerzone lub zmodyfikowane co nie spowoduje zmiany produkowanego asortymentu, a tym samym zmiany jakościowej produkowanych odpadów, ścieków i emisji, a jedynie będziemy mieli do czynienia ze zmianą ilościową. W związku w powyższym Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska nie widzi konieczności wykonania opracowania jakim jest raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.       
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (05.02-02.03.2010 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 08.02- 02.03.2010 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (05.02-02.03.2010 r.). Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w inwestycji.
 
Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postać dokumentu - do druku (196kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (30 marca 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (31 marca 2010, 09:01:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2864