DECYZJA OŚ.7624/06/14/07-10: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104, art. 106 § 1 oraz § 2 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 27.11.2007 r. przez Pana Piotra Kołodzieja prezesa  Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego UNIMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze nr 27, gm. Dąbrowa Chełmińska, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania obiektów produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 280 w Nowym Dworze, gm. Dąbrowa Chełmińska,
 
określa się
 
następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ww. przedsięwzięcia:

Cały dokument (740kB) pdf


metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (2 marca 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (3 marca 2010, 14:26:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2095