ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/01/2010: Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek złożony przez Piotra Kameckiego działającego z upoważnienia w imieniu firmy „d’aucy Polska” Sp. z o.o. Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej  ul. Fermowa 1, 86–070 Dąbrowa Chełmińska, zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowaniana działkach nr 63/3 i 63/4 , w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 02.03.2010 r. wystąpiono do organów wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (2 marca 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (2 marca 2010, 20:20:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2303