ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/01/01/2010: Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

zawiadamia

że na wniosek złożony przez Piotra Kameckiego działającego z upoważnienia w imieniu firmy „D’aucy Polska” Sp. z o.o. Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej  ul. Fermowa 1, 86–070 Dąbrowa Chełmińska, zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu zamrażalni owoców i warzyw oraz ich składowania” na działkach nr 63/3 i 63/4, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.


W związku z powyższym społeczeństwo ma możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną) w terminie do 7 kwietnia 2010 r. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (2 marca 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (2 marca 2010, 20:10:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2065