ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/10/09/03/2010: wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że na wniosek złożony przez Sławomira Wróblewskiego działającego z upoważnienia w imieniu firmy Meralliance Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Targowej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej, zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu przetwórstwa ryb wędzonych” na działce nr. 62/1, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
 
 
W związku z powyższym społeczeństwo ma możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (5 lutego 2010)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (5 lutego 2010, 14:13:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2099