OBWIESZCZENIE OŚ.7624/08/07/09: zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.: „Budowa warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”, na działkach nr 201/22 i 201/23, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska, wydanej na wniosek Sławomira Guczalskiego i Piotra Tumiłowicza reprezentujących firmę KOMPLEX s.c. z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy
w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy
ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10
w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej UG – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl (kliknij)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

dokument - plik do druku (170kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (3 grudnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (4 grudnia 2009, 18:15:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1994