DECYZJA OŚ.7624/09/06/09: stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2; art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 09.10.2009 r. przez Panów Sławomira Guczalskiego i Piotra Tumiłowicza reprezentujących KOMPLEX s.c. z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej, oraz po uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, opinia z dnia 28.10.2009 r. znak N.NZ-40-D.Ch-10/09
- Starosty Bydgoskiego, postanowienie z dnia 12.11.2009 r., znak OŚ.II.7660/113/09,

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”, na działkach nr 201/22 i 201/23, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska.


UZASADNIENIE

Dnia 09.10.2009 r. Panowie Sławomir Guczalski i Piotr Tumiłowicz reprezentujący KOMPLEX s.c. z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej, zwrócili się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”, na działkach nr 201/22 i 201/23, w Dąbrowie Chełmińskiej. Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa i wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia
z terenem oddziaływania inwestycji.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w myśl którego uzyskanie przedmiotowej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifiko- waniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony postępowania.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 22.10.2009 r. wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 28.10.2009 r. znak N.NZ-40-D.Ch-10/09 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 12.11.2009 r. znak OŚ.II.7660/113/09 uznał, że nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zadaniem inwestycyjnym jest budowa warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie działek nr: 201/22 o powierzchni 0,1727 ha
i 201/23 o powierzchni 0,1815 ha, położonych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska. Przewidywana powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 690 m2, powierzchnia dróg dojazdowych wyniesie ok. 560 m2. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało rozwój prowadzonej działalności rzemieślniczej w zakresie stolarstwa meblowego. Zastosowana technologia zakłada wyrób mebli z gotowych atestowanych płyt wiórowych i MDF pokrytych fabrycznie laminatami. Szacunkowa ilość zużywanych materiałów wyniesie ok. 4-5 m3 płyt laminowanych/m-c. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się wycinki drzew.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; 2 d oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz w odległości ok. 1,5 km od obszaru Natura 2000 PLH040020 Torfowisko Linie. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w form ochrony przyrody. Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03.10.2009 r., tj. rodzaj i charakte- rystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy wydał w tej sprawie stosowne postanowienie nr Oś.7624/09/05/09 z dnia 25.11.2009 r.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (23.10-16.11.2009 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 26.10- 17.11.2009 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (23.10-16.11.2009 r.); wywieszając tekst postanowienia na gminnej (25.11-02.12.2009 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 26.11-02.12.2009 r.); zamieszczając także tekst postanowienia na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (25.11-02.12.2009 r.) Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w inwestycji.

Mając to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 pkt. 1-13 Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załączniki:
1.    Karta informacyjna przedsięwzięcia. (257kB) pdf .

dokument do druku (198kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (3 grudnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (4 grudnia 2009, 17:55:37)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (9 grudnia 2009, 09:02:03)
Zmieniono: modofikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2072