OBWIESZCZENIE OŚ.7624/08/07/09: zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, na działkach nr 54/5, 54/10, 54/11, 54/17, 54/12, 54/13, gmina Dąbrowa Chełmińska, wydanej na wniosek Pana Macieja Rutkowskiego reprezentującego PHU „CITY SERWIS” z siedzibą
w Białymstoku przy ul. Buska 14/16, działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej UG – http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/ (kliknij)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


dokument do druku (169kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (2 grudnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (4 grudnia 2009, 17:31:53)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (4 grudnia 2009, 18:26:35)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1856