DECYZJA OŚ.7624/08/06/09: stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ”Przebudowie, rozbudowie i budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska"

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2; art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 65 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 12.10.2009 r. przez Pana Macieja Rutkowskiego reprezentującego PHU „CITY SERWIS” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Buska 14/16, działającego w imieniu Inwestora -  Gminy Dąbrowa Chełmińska, oraz po uzyskaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, opinia z dnia 28.10.2009 r., znak N.NZ-40-D.Ch-11/09
- Starosty Bydgoskiego, Postanowienie z dnia 12.11.2009 r., znak OŚ.II.7660/114/09

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ”Przebudowie, rozbudowie i budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, na działkach nr 54/5, 54/10, 54/11, 54/17, 54/12, 54/13, gmina Dąbrowa Chełmińska.

UZASADNIENIE

Dnia 12.10.2009 r. Pan Maciej Rutkowski reprezentujący PHU „CITY SERWIS” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Buska 14/16, działający na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody”, na działkach nr 54/5, 54/10, 54/11, 54/17, 54/12, 54/13 w Dąbrowie Chełmińskiej. Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa i wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren realizacji przedsięwzięcia z terenem oddziaływania inwestycji.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w myśl którego uzyskanie przedmiotowej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 do wydania wnioskowanej decyzji jest wójt.
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 65 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wszczęto postępowanie, o czym powiadomiono strony postępowania.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 22.10.2009 r. wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 28.10.2009 r. znak N.NZ-40-D.Ch-11/09 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 12.11.2009 r. znak OŚ.II.7660/114/09 uznał, że nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zadaniem inwestycyjnym jest budowa stacji uzdatniania wody na wydajność uzdatniania
145 m3/h i 258 m3/h pompowania do sieci. W ramach inwestycji przewiduje się również budowę 2 zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) o pojemności 300 m3 każdy, budowę podziemnego monolitycznego osadnika popłuczyn, przebudowę kolektorów wodociągowych i sanitarnych w obrębie działki, budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej w postaci kolektorów wodnych, kanalizacyjnych, przewodów zasilających i sterujących oraz budowę kolektora wody uzdatnionej na odcinku stacja-sieć. Zamierzenie zostanie wykonane na terenie działek nr 54/5, 54/10, 54/11, 54/17, 54/12, 54/13, położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; 2 a, d, e oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz w odległości ok. 0,7 km od obszaru Natura 2000 PLH040020 Torfowisko Linie. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w form ochrony przyrody. Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy z dnia 03.10.2009 r., tj. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie inwestycji z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy wydał w tej sprawie stosowne postanowienie nr Oś. 7624/08/05/09 z dnia 24.11.2009 r.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując
o prowadzonym postępowaniu poprzez: wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (22.10-13.11.2009 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 26.10- 17.11.2009 r.); zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (23.10-16.11.2009 r.); wywieszając tekst postanowienia na gminnej (24.11-01.12.2009 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 26.11-01.12.2009 r.); zamieszczając także tekst postanowienia na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (25.11-01.12.2009 r.) Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w inwestycji.

Mając to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 pkt. 1-13 Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załączniki:
1.   Karta informacyjna przedsięwzięcia (242kB) pdf .


decyzja-dokument do druku (200kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (2 grudnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (4 grudnia 2009, 17:12:56)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (9 grudnia 2009, 09:04:44)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2231