POSTANOWIENIE OŚ.7624/09/05/09: odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ”Budowy warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administra- cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 46 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 09.10.2009 r. przez Panów Sławomira Guczalskiego i Piotra Tumiłowicza reprezentujących KOMPLEX s.c. z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej  
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”, na działkach nr 201/22 i 201/23, w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 09.10.2009 r. Panowie Sławomir Guczalski i Piotr Tumiłowicz reprezentujący KOMPLEX s.c. z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 34 w Dąbrowie Chełmińskiej, zwrócili się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu rzemieślniczych usług stolarskich”, na działkach nr 201/22 i 201/23, w Dąbrowie Chełmińskiej.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 22.10.2009 r. wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiato- wego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 28.10.2009 r. znak N.NZ-40-D.Ch-10/09 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 12.11.2009 r. znak OŚ.II.7660/113/09 uznał, że nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Zadaniem inwestycyjnym jest budowa warsztatu rzemieślniczego usług stolarskich. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie działek nr: 201/22 o powierzchni 0,1727 ha i 201/23 o powierzchni 0,1815 ha, położonych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska. Przewidywana powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 690 m2, powierzchnia dróg dojazdowych wyniesie ok. 560 m2. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało rozwój prowadzonej działalności rzemieślniczej w zakresie stolarstwa meblowego. Zastosowana technologia zakłada wyrób mebli z gotowych atestowanych płyt wiórowych i MDF pokrytych fabrycznie laminatami. Szacunkowa ilość zużywanych materiałów wyniesie ok. 4-5 m3 płyt laminowanych/m-c. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się wycinki drzew.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; 2 d oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nad- wiślańskiego oraz w odległości ok. 1,5 km od obszaru Natura 2000 PLH040020 Torfowisko Linie. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w form ochrony przyrody. Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informująco o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (23.10-16.11.2009 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 26.10- 17.11.2009 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (23.10-16.11.2009 r.). Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w inwestycji.
 
Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.dokument - do druku (176kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (25 listopada 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (25 listopada 2009, 21:21:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1467