POSTANOWIENIE OŚ.7624/08/05/09: odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ”Przebudowy, rozbudowy i budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 65 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 12.10.2009 r. przez Pana Macieja Rutkowskiego reprezentującego PHU „CITY SERWIS” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Buska 14/16, działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”Przebudowie, rozbudowie i budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, na działkach nr 54/5, 54/10, 54/11, 54/17, 54/12, 54/13.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 12.10.2009 r. Pan Maciej Rutkowski reprezentujący PHU „CITY SERWIS” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Buska 14/16, działający na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody”, na działkach nr 54/5, 54/10, 54/11, 54/17, 54/12, 54/13 w Dąbrowie Chełmińskiej.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 22.10.2009 r. wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiato- wego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 28.10.2009 r. znak N.NZ-40-D.Ch-11/09 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 12.11.2009 r. znak OŚ.II.7660/114/09 uznał, że nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Zadaniem inwestycyjnym jest budowa stacji uzdatniania wody na wydajność uzdatniania
145 m3/h i 258 m3/h pompowania do sieci. W ramach inwestycji przewiduje się również budowę 2 zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) o pojemności 300 m3 każdy, budowę podziemnego monolitycznego osadnika popłuczyn, przebudowę kolektorów wodociągowych i sanitarnych w obrębie działki, budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej w postaci kolektorów wodnych, kanalizacyjnych, przewodów zasilających i sterujących oraz budowę kolektora wody uzdatnionej na odcinku stacja-sieć. Zamierzenie zostanie wykonane na terenie działek nr 54/5, 54/10, 54/11, 54/17, 54/12, 54/13, położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; 2 a, d, e oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nad- wiślańskiego oraz w odległości ok. 0,7 km od obszaru Natura 2000 PLH040020 Torfowisko Linie. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w form ochrony przyrody. Inwestycja nie będzie oddziaływała trans granicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując
o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (22.10-13.11.2009 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 26.10- 17.11.2009 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (23.10-16.11.2009 r.). Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w inwestycji.
 
Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.treść dokumentu - do druku (177kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (24 listopada 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (25 listopada 2009, 21:08:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1905