ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/08/01/09


                                                   Dąbrowa Chełmińska, 22.10.2009 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/08/01/09 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek złożony przez Macieja Rutkowskiego reprezentującego PHU CITY SERWIS z siedzibą przy ul. Buskiej 14/16 w Białymstoku,  działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, rozbudowie i budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, na działkach nr 54/5, 54/10, 54/11, 54/17, 54/12, 54/13 w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 22.10.2009 r. wystąpiono do organów wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
 
POUCZENIE:
Zawiadomienie zostanie podane również do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.dabrowachelminska.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń UG w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
 
 
Otrzymują:
1.     Wnioskodawca,
2.     Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska - a/a,
3.    Strony postępowania wg. załącznika

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (23 października 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (23 października 2009, 15:06:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1340