DECYZJA OŚ.7624/07/05/09: umorzenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Zmianiy sposobu użytkowania nieruchomości z zakładu obróbki stali i blachy na zakład tapicerski”

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Kosiedowskiego Vice Prezesa Zarządu zakładu FORUM Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Boluminie nr 53, gmina Dąbrowa Chełmińska

orzekam
 
umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania nieruchomości z zakładu obróbki stali i blachy na zakład tapicerski” na działce nr 172/12 w miejscowości Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.

Uzasadnienie
 
Dnia 27.07.2009 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynął wniosek złożony przez Pana Jacka Kosiedowskiego Vice Prezesa Zarządu zakładu FORUM Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Boluminie nr 53, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „zmianie sposobu użytkowania nieruchomości z zakładu obróbki stali i blachy na zakład tapicerski” na działce nr 172/12 w miejscowości Bolumin.

Po przeanalizowaniu wniosku i dokumentacji przedsięwzięcia w kontekście kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt. 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsię- wzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), stwierdzam że planowane przedsięwzięcie nie mieści się we wskazanych kryteriach.
Na obszarze gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie nie wyznaczono, ani nie planuje się wyznaczenia obszarów NATURA 2000. Najbliższe wyznaczone obszary NATURA 2000 znajdują się w odległości: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 ok. 5 km, Solecka Dolina Wisły PLH 040003 ok. 5 km oraz Torfowisko Linie PLH040020 ok. 4,5 km. Odległość od obszarów, skala jak i rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie będą negatywnie na nie oddziaływać, nie naruszą integralności i spójności tych obszarów, dlatego nie występują przesłanki do wszczęcia postępowania oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.

Zgodnie z treścią art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Przesłanka bezprzedmiotowości występuje, gdyż brak jest podstaw prawnych do merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź nie było podstaw do jej rozpoznania w drodze postępowania administracyjnego – w przedmiotowej sprawie te przesłanki wystąpiły.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.dokument - do druku (312kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (9 września 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (10 września 2009, 20:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2458