DECYZJA OŚ.7624/05/06/09: ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla „Budowy kanalizacji sanitarnej i wymiany części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 63, 72a i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Galińskiego reprezentującego firmę PROJEKTOWANIE z siedzibą Osiedle Bolesława Śmiałego 16D/28 w Poznaniu działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska i bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam środowiskowe uwarunkowania

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i wymianie części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”,

i jednocześnie

I.    określam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej i wymianie części sieci wodociągowej z przyłączami
w rejonie ulic: Fermowa, Przemysłowa, Bazowa, Weterynaryjna, Pogodna i Strażacka w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.

Parametry przedsięwzięcia:
- kanalizacja sanitarna:
długość kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych - 10,1 km.
ilość mieszkańców objętych docelowo skanalizowaniem - 3500 osób.
przewidywana ilość ścieków z terenu planowanego przedsięwzięcia Qśrd = 227,0 m3/d.
przewidywana ilość przyłączy kanalizacyjnych ok. 300 sztuk.
powierzchnia objęta inwestycją ok. F = 80,0 ha.

- przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Bazowej - likwidacja istniejącej sieci wykonanej z rur azbestowo-cementowych:
 • likwidacja istniejącej sieci z azbestu ok. 1 km.
 • projekt przyłączy ok. 50 szt.,
 • wyłączone z eksploatacji rury azbestowo-cementowe pozostaną w środowisku gruntowym.
2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:
 • w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);
 • powstające w trakcie budowy, przebudowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić;
 • ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do sieci kanalizacyjnej lub szczelnego zbiornika bezodpływowego;
 • prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego - grubszych korzeni wykopy należy prowadzić ręcznie, a w razie konieczności zastosować przeciski;
 • wykopy nie powinny powodować długotrwałego obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych.
 • nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;
 • bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami zwartej zabudowy mieszkaniowej;
 • wyłączone z eksploatacji rury wodociągowe z azbesto-cementu poddać utylizacji w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649)
3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowę

W dokumentacji służącej do wydania decyzji pozwolenia na budowę należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:
 • inwestycję zaprojektować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum kolizję z istniejącymi zadrzewieniami, a w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów należy uzyskać stosowną decyzję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:
 • nie dotyczy inwestycji.
5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

nie dotyczy inwestycji.


II. Nie stwierdzam konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej, utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ani monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

III. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, czy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
 
UZASADNIENIE

Dnia 15.05.2009 r. Pan Marek Galiński reprezentujący firmę PROJEKTOWANIE z siedzibą Osiedle Bolesława Śmiałego 16 D/28 w Poznaniu działający na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” .

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 16.06.2009 r. wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 02.07.2009 r. znak OŚ.II.7660/61/09 uznał, że nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 23.06.2009 r. znak N.NZ-40-D.Ch-6/09 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 14.08.2009 r. wydał postanowienie nr OŚ.7624/05/04/09
w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez:
- wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (16-24.06.2009 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 19- 29.06.2009 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (17-27.06.2009 r.).
- wywieszenie obwieszczenia o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na gminnej (14-24.08.2009 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 18.08- 02.09.2009 r.) oraz zamieszczając obwieszczenie i postanowienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (14-29.08.2009 r.).

Liczba stron postępowania przekracza 20 w związku z tym zastosowano zapis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w inwestycji.

Zadaniem inwestycyjnym jest budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej i wymiana części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Zamierzenie zlokalizowane będzie w obrębie ulic: Fermowej, Przemysłowej, Bazowej, Weterynaryjnej, Pogodnej i Strażackiej. Docelowo kanalizacja obsługiwać ma ok. 3500 osób. Całkowita długość kanalików i rurociągów tłocznych docelowo wyniesie ok. 10,1 km, a przewidywana powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wyniesie ok. 80 ha. W związku z likwidacją istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych przewidziano wymianę tej sieci na rury PE Ø 110 mm wraz z przyłączami. Wyeksploatowane rury pozostaną w środowisku gruntowym.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 PLH040020 Torfowisko Linie. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w form ochrony przyrody. Nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego zadania.

Mając to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 pkt. 1-13 Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załącznik:
Karta informacyjna przedsięwzięcia (50kB) pdftreść dokumentu - do druku (328kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (3 września 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (4 września 2009, 12:19:03)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (4 września 2009, 12:41:38)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2207