OBWIESZCZENIE OŚ.7624/05/07/09: wydanie zgody na „Budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, gmina Dąbrowa Chełmińska, wydanej na wniosek Pana Marka Galińskiego reprezentującego firmę PROJEKTOWANIE z siedzibą Osiedle Bolesława Śmiałego 16D/28
w Poznaniu działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pokój nr 12, tel. 052 3816 010 w godzinach pracy urzędu w godz. 7.30 – 15.30 i złożyć ewentualne odwołanie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej UG – www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dnia od dnia publicznego ogłoszenia.

dokument - do druku (210kB) pdf


metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (3 września 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (4 września 2009, 12:10:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2748