OBWIESZCZENIE OŚ.7624/05/05/09: odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej i wymiany części sieci wodociągowej w Dąbrowie Chełmińskiej

Zgodnie z treścią art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam że dnia 14.08.2009 r. na wniosek Pana Marka Galińskiego reprezentującego firmę PROJEKTOWANIE z siedzibą Osiedle Bolesława Śmiałego 16D/28 w Poznaniu działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana części sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

Informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia
w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Na niniejsze postanowienie nie służy Stronom zażalenie.metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (14 sierpnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (14 sierpnia 2009, 17:16:52)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (14 sierpnia 2009, 17:24:57)
Zmieniono: dodano załącznik: treść dokumentu - do druku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2568