POSTANOWIENIE OŚ.7624/05/04/09: Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Budowy kanalizacji sanitarnej i wymianie części sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 63 i 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 15.05.2009 r. przez Pana Marka Galińskiego reprezentującego firmę PROJEKTOWANIE z siedzibą Osiedle Bolesława Śmiałego 16D/28 w Poznaniu działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i wymianie części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.


UZASADNIENIE

Dnia 15.05.2009 r. Pan Marek Galiński reprezentujący firmę PROJEKTOWANIE
z siedzibą Osiedle Bolesława Śmiałego 16D/28 w Poznaniu działający na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” .

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 16.06.2009 r. wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 02.07.2009 r. znak OŚ.II.7660/61/09 uznał, że nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 23.06.2009 r. znak N.NZ-40-D.Ch-6/09 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zadaniem inwestycyjnym jest budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej i wymiana części sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Zamierzenie zlokalizowane będzie w obrębie ulic: Fermowej, Przemysłowej, Bazowej, Weterynaryjnej, Pogodnej i Strażackiej. Docelowo kanalizacja obsługiwać ma ok. 3500 osób. Całkowita długość kanalików i rurociągów tłocznych docelowo wyniesie ok. 10,1 km, a przewidywana powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wyniesie ok. 80 ha. W związku z likwidacją istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych przewidziano wymianę tej sieci na rury PE Ø 110 mm wraz z przyłączami. Wyeksploatowane rury pozostaną w środowisku gruntowym.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

Projektowane zamierzenie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 PLH040020 Torfowisko Linie. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w form ochrony przyrody.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując
o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (16-24.06.2009 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (Dąbrowa Chełmińska 19- 29.06.2009 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej urzędu (17-27.06.2009 r.). Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w inwestycji.

Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (14 sierpnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (14 sierpnia 2009, 17:02:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2454