OBWIESZCZENIE OŚ.7624/06/06/09: Zawiadamienie o wydaniu decyzji na budowę drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko-Skłudzewo na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko-Skłudzewo na odcinku Ostromecko - Wałdowo Królewskie” na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w obrębie geodezyjnym Ostromecko na działkach nr: 151/3 LP, 151/6 LP, 158 LP, 159 LP, 160 LP, 172 LP, 173 LP, 174 LP, 189 LP, 437; w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie na działkach nr: 55/1, 61, 90, 91, 92, wydanej na wniosek Pana Wiesława Łuszyńskiego reprezentującego firmę Z.P.N.iU.C. INŻDRÓG z siedzibą przy ul. Kulerskiego 16/41 w Grudziądzu, działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  strony postępowania oraz każda zainteresowana osoba lub podmiot mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach pracy urzędu w godz. 7.30 – 15.30 i złożyć ewentualne odwołanie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej UG – www.dabrowachelminska.lo.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dnia od dnia publicznego ogłoszenia.metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (11 sierpnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (12 sierpnia 2009, 13:04:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1760