DECYZJA OŚ.7624/06/05/09: Środowiskowe uwarunkowania dla "Budowy drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko -Skłudzewo na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie"

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 29.05.2009 r. przez Pana Wiesława Łuszyńskiego reprezentującego firmę Z.P.N.iU.C. INŻDRÓG z siedzibą przy
ul. Kulerskiego 16/41 w Grudziądzu, działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, i bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam środowiskowe uwarunkowania


dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko
-Skłudzewo na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie” na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

i jednocześnie

I.    określam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko-Skłudzewo na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie.
Planuje się wykonanie robót drogowych polegających na budowie drogi oraz przebudowie uzbrojenia podziemnego kolidującego z planowanym zadaniem.
Technologia wykonania inwestycji: jezdnia o nawierzchni bitumicznej, pobocza i zjazdy z tłucznia betonowego. Odpływ wód deszczowych do projektowanych rowów przydrożnych.
Powierzchnia przewidziana pod zajęcie przez planowaną inwestycję 57000 m2.  
Miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  • obręb Ostromecko działki nr: 151/3 LP, 151/6 LP, 158 LP, 159 LP, 160 LP, 172 LP, 173 LP, 174 LP, 189 LP, 437;
  • obręb Wałdowo Królewskie działki nr: 55/1, 61, 90, 91, 92.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:
  • w realizacji i eksploatacji inwestycji należy zwrócić uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów sąsiadujących z inwestycją - lokalizacja w obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,
  • na czas realizacji budowy inwestycji należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów związanych z budową, a następnie zapewnić prawidłową ich utylizację. Gospodarka odpadami musi spełniać wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
  • lokalizacja inwestycji w początkowym fragmencie w miejscowości Ostromecko w strefie „B’ ochrony konserwatorskiej,
  • w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych w trakcie prac ziemnych, należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych konieczne w związku z realizacją inwestycji. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią należy uzyskać decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów.

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowę
  • Inwestycję zaprojektować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum kolizję z istniejącymi zadrzewieniami, a w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów należy uzyskać stosowną decyzję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:
  • nie dotyczy inwestycji.
5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:
  • nie dotyczy inwestycji.

II. Nie stwierdzam konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej, utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ani monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

III. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, czy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
 
UZASADNIENIE

Dnia 29.05.2009 r. Pan Wiesław Łuszyński reprezentujący firmę Z.P.N.iU.C. INŻDRÓG z siedzibą przy ul. Kulerskiego 16/41 w Grudziądzu, działając na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko-Skłudzewo na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie” w gminie Dąbrowa Chełmińska.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 02.07.2009 r. znak OŚ.II.7660/63/09 uznał, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 29.06.2009 r. znak N.NZ-40-D.Ch-7/09 wyraził zdanie, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 05.08.2009 r. wydał postanowienie nr OŚ.7624/06/04/09 w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Projektowane zamierzenie znajduje się na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz w odległości ok. 0,6 km od obszaru Natura 2000 – PLH 040003 „Solecka Dolina Wisły”. Z karty informacyjnej o przedsięwzięciu wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w parku. Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; pkt. 2 lit. d oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.  

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując
o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie: zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz postanowienia na gminnej i sołeckiej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczając te informacje na stronie internetowej urzędu. Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji przedsięwzięcia.

Mając to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 pkt. 1-13 Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załącznik

Karta informacyjna przedsięwzięcia (168kB) pdf


metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (11 sierpnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (12 sierpnia 2009, 12:36:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1732