ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/07/03/09: Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 39, 40 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam że na wniosek złożony przez Jacka Kosiedowskiego Vice Prezesa Zarządu firmy Forum Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Boluminie nr 53, zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania nieruchomości z zakładu obróbki stali i blachy na zakład tapicerski” na działce nr 172/12 w miejscowości Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 07.08.2009 r. wystąpiono do organów wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

POUCZENIE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie podane również do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Bolumin i Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

treść dokumentu - do druku (224kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (7 sierpnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (7 sierpnia 2009, 15:44:55)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (7 sierpnia 2009, 17:33:49)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1593