OBWIESZCZENIE OŚ.7624/04/07/09: Zgoda na uruchomienie tartaku w Gzinie

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie tartaku” na działce nr 139, w miejscowości Gzin, gmina Dąbrowa Chełmińska, wydanej na wniosek Pana Zbigniewa Bruckiego, zam. Gzin 27.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba lub podmiot może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21 w Dąbrowie Chełmińskiej, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej UG – www.dabrowachelminska.lo.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (6 sierpnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (7 sierpnia 2009, 11:21:53)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (7 sierpnia 2009, 11:41:06)
Zmieniono: poprawienie literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1512