DECYZJA OŚ.7624/04/06/09: Środowiskowe uwarunkowania dla tartaku w Gzinie


Na podstawie art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 46 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 08.05.2009 r. przez Pana Zbigniewa Bruckiego zamieszkałego w Gzinie nr 27 i bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko


ustalam środowiskowe uwarunkowania

dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu tartaku na działce nr 139, w miejscowości Gzin, gmina Dąbrowa Chełmińska,

i jednocześnie

I.    określam:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego – stodoły na tartak na działce nr 139 w Gzinie, gmina Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.  
Planowane usytuowanie traka – w istniejącym budynku stodoły, skład drewna – teren nieruchomości przed budynkiem stodoły (podwórko).
Ilość przecieranego drewna – ok. 300 m3 rocznie.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:
  • w realizacji i eksploatacji inwestycji należy zwrócić uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów sąsiadujących z inwestycją,
  • zaleca się zaprojektować i założyć lub wzbogacić istniejącą zieleń izolacyjną średnią i wysoką, z uwzględnieniem gatunków zielonych przez cały rok na obrzeżach działki objętej przedmiotową inwestycją, celem zabezpieczenia terenów sąsiednich przed ewentualnym dyskomfortem warunków akustycznych,
  • na czas realizacji inwestycji należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów związanych z prowadzeniem działalności, a następnie zapewnić prawidłową ich utylizację. Gospodarka odpadami musi spełniać wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowę

Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji winien uwzględniać lokalizację miejsc przeznaczonych do czasowego magazynowania odpadów – przewidzianych do wytwarzania w fazie eksploatacji inwestycji oraz przewidywać wykonanie i zabezpieczenie tych miejsc w sposób wykluczający negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko.
 
4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:
  •  nie dotyczy inwestycji.
5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:
  • nie dotyczy inwestycji.
II. Nie stwierdzam konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej, utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ani monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


III. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, czy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

 
UZASADNIENIE

Dnia 08.05.2009 r. Pan Zbigniew Brucki zamieszkały w Gzinie nr 27 zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie tartaku” na działce nr 139, w miejscowości Gzin, gmina Dąbrowa Chełmińska.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 16.07.2009 r. znak OŚ.II.7660/54/09 uznał, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 23.06.2009 r. znak N.NZ-40-D.Ch-5/09 wyraził zdanie, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (w/w) w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 28.07.2009 r. wydał postanowienie nr OŚ.7624/04/05/08 w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W wydanym postanowieniu nie uwzględniono opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Organ ochrony środowiska – Starosta Bydgoski zajął stanowisko odnośnie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne, uznając
że rodzaj inwestycji, jej skala i lokalizacja nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. Projektowane zamierzenie znajduje się częściowo na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (fragment nieruchomości) oraz w odległości ok. 2 km od obszaru Natura 2000 – „Torfowisko Linie”. Z karty informacyjnej o przedsięwzięciu wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę, krajobraz i chronione na obszarze gatunki oraz na florę i faunę w/w parku. Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedsięwzięcia. Odpady powstające podczas prowadzenia działalności – trociny, wióry i ścinki drewna, wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym Inwestora do opalania kotła centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym o mocy 17 kW. Z dokumentacji wynika, że planowany do zamontowania trak będzie umieszczony w pomieszczeniu - budynek obecnej stodoły, który inwestor zamierza przekształcić w tartak. Odległość tych pomieszczeń/budynku od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 60 m. Hałas wytwarzany przez urządzenie traka nie powinien stwarzać uciążliwości poza granicami działki do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Poziom hałasu wytwarzany przez nowoczesne urządzenia tartaczne – a do takich należy maszyna Wnioskodawcy, nie powinien przekraczać dopuszczalnego poziomu określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826), który wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porze nocy. Nie ma więc obawy o zagrożenie zdrowia ludzi w związku z uruchomieniem tartaku, a inne źródła ewentualnego zagrożenia nie powinny mieć miejsca przy prawidłowej realizacji inwestycji.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując
o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie: zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz postanowienia na gminnej i sołeckiej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczając te informacje na stronie internetowej urzędu. Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji inwestycji.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; pkt. 2 lit. d oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.  
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), krótkotrwały (związany jedynie z czasem realizacji przedsięwzięcia)) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Mając to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 pkt. 1-13 Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załącznik

Karta informacyjna przedsięwzięcia (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (6 sierpnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (7 sierpnia 2009, 08:39:55)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (7 sierpnia 2009, 09:52:02)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2577