POSTANOWIENIE OŚ.7624/06/04/09: Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 29.05.2009 r. wraz z dokumentami uzupełniającymi przez Wiesława Łuszyńskiego reprezentującego firmę Z.P.N.iU.C. INŻDRÓG z siedzibą przy ul. Kulerskiego 16/41 w Grudziądzu działającego na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko-Skłudzewo na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie”, gmina Dąbrowa Chełmińska.
   
UZASADNIENIE
 
Dnia 29.05.2009 r. Pan Wiesław Łuszyński reprezentujący firmę Z.P.N.iU.C. INŻDRÓG z siedzibą przy ul. Kulerskiego 16/41 w Grudziądzu działającą na zlecenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 050511C relacji Ostromecko - Skłudzewo na odcinku Ostromecko-Wałdowo Królewskie” w gminie Dąbrowa Chełmińska. Dnia 19.06.2009 r. wnioskodawca przedłożył uzupełniające dokumenty do wniosku – wypisy z rejestru gruntów.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 22.06.2009 r. wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 02.07.2009 r. znak OŚ.II.7660/63/09 uznał, że nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem znak N.NZ-40-D.Ch-7/09 z dnia 29.06.2009 r. uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; pkt. 2 lit. d oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Projektowane zamierzenie znajduje się częściowo na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę i krajobraz oraz na florę i faunę w/w parku.

Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia.

W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (22-30.06.2009 r.) i sołeckich tablicach ogłoszeń (Ostromecko 23.06-01.07.2009 r., Wałdowo Królewskie 24.06-02.07.2009 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej urzędu (22-30.06.2009 r.). Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji w/w inwestycji.
 
Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Do druku (247kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (5 sierpnia 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (5 sierpnia 2009, 14:05:30)

Ostatnia zmiana: inż. Sławomir Zieliński (5 sierpnia 2009, 14:31:07)
Zmieniono: Zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1495