POSTANOWIENIE OŚ.7624/04/05/09


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 08.05.2009 r. przez Pana Zbigniewa Bruckiego zamieszkałego w Gzinie nr 27, gm. Dąbrowa Chełmińska
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu tartaku na działce nr 139, w miejscowości Gzin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 08.05.2009 r. Pan Zbigniew Brucki zamieszkały w Gzinie nr 27 zwrócił się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie tartaku” na działce nr 139, w miejscowości Gzin, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 16.07.2009 r. znak OŚ.II.7660/54/09 uznał, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią z dnia 23.06.2009 r. znak N.NZ-40-D.Ch-5/09 wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 r. (w/w) w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.
W wydanym postanowieniu nie uwzględniono opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Organ ochrony środowiska – Starosta Bydgoski zajął stanowisko odnośnie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne, uznając że rodzaj inwestycji, jej skala i lokalizacja nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. Projektowane zamierzenie znajduje się częściowo na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz w odległości ok. 2 km od obszaru Natura 2000 – „Torfowisko Linie”. Z karty informacyjnej o przedsięwzięciu wynika, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę, krajobraz i chronione na obszarze gatunki oraz na florę i faunę w/w parku. Inwestycja nie będzie oddziaływała transgranicznie ze względu na położenie geograficzne oraz specyfikę przedsięwzięcia. Odpady powstające podczas prowadzenia działalności – trociny, wióry i ścinki drewna, wykorzystywane będą w gospodarstwie domowym Inwestora do opalania kotła centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym. Z dokumentacji wynika, że planowany do zamontowania trak będzie umieszczony w pomieszczeniu - budynek obecnej stodoły, który inwestor zamierza przekształcić w tartak. Odległość tych pomieszczeń/budynku od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 60 m. Hałas wytwarzany przez urządzenie traka nie powinien stwarzać uciążliwości poza granicami działki do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Poziom hałasu wytwarzany przez nowoczesne urządzenia tartaczne – a do takich należy maszyna Wnioskodawcy,  nie powinien przekraczać dopuszczalnego poziomu określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku( Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826), który wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porze nocy. Nie ma więc obawy o zagrożenie zdrowia ludzi w związku z uruchomieniem tartaku, a inne źródła ewentualnego zagrożenia nie powinny mieć miejsca przy prawidłowej realizacji inwestycji. W związku z tym wydając niniejsze postanowienie organ nie uwzględnił opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a, d; pkt. 2 lit. d oraz pkt. 3 lit. a, d, e ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania, gdyż nie będą miały wpływu na planowane zamierzenia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej (12.06 - 08.07.2009 r.) i sołeckiej tablicy ogłoszeń (15.06 - 07.07.2009 r.) oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej urzędu (16.06 - 08.07.2009 r.). Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Strony postępowania również nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji planowanej inwestycji.
 
Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
Otrzymują:
  1. Wnioskodawca
  2. Tablice ogłoszeń: Urzędu Gminy, sołectwa Gzin,
  3. Strony postępowania wg. załącznika
  4. a/a
Do wiadomości:
  1. Starosta Bydgoski;
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.
dokument do wydruku (244kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (28 lipca 2009)
Opublikował: inż. Sławomir Zieliński (30 lipca 2009, 08:46:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1305