OBWIESZCZENIE OŚ.7624/05/12/08-09


OBWIESZCZENIE OŚ.7624/05/12/08-09
WÓJTA  GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 24 czerwca 2009 r.
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji
 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja, rekonstrukcja i remont Pałacu Starego, Mauzoleum, Domu Ogrodnika oraz ogrodzenia i parku dla Zespołu Pałacowo-Parkowego” na działkach nr 121, 177/1, 177/5, 177/15 w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska, wydanej na wniosek Pani Ludmiły Magdańskiej reprezentującej Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa PION Sp. z o.o., siedziba ul. Paderewskiego 10/2, Bydgoszcz.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach pracy urzędu w godz. 7.30 – 15.30 i złożyć ewentualne odwołanie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej UG – www.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dnia od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (24 czerwca 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (24 czerwca 2009, 12:43:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239