DECYZJA Oś.7624/05/11/08-09


                                    Dąbrowa Chełmińska, 24.06.2009 r.
 
 
 
DECYZJA   Oś.7624/05/11/08-09    
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i  art. 56 ust. 1b, 2, 3,7
i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 153 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2008 r. Pani Ludmiły Magdańskiej reprezentującej Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa PION Sp. z o.o., siedziba ul. Paderewskiego 10/2, Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewaloryzacji, rekonstrukcji i remoncie Pałacu Starego, Mauzoleum, Domu Ogrodnika oraz ogrodzenia i parku dla Zespołu Pałacowo-Parkowego” na działkach nr 121, 177/1, 177/5, 177/15 w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska,
 
USTALAM
 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:
 
1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie polegać będzie na rewaloryzacji i remoncie Pałacu Starego, remoncie
i rekonstrukcji muru oporowego przy Pałacu Starym, remoncie i rekonstrukcji Mauzoleum, przebudowie i rozbudowie Domu Ogrodnika, budowie parkingu – na wewnętrzne potrzeby – na 150 samochodów osobowych i 5 autokarów oraz rewaloryzacji parku – dla Zespołu Pałacowo-Parkowego na działkach nr 121, 177/1, 177/5, 177/15 w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Powierzchnia objęta wnioskiem łącznie ok. 35,5 ha. 
 
Teren na którym zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XVI/114/00 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Ostromecko (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 72, poz. 575 z dnia 05.10.2000 r). Wypis z przepisów szczegółowych planu określa przeznaczenie terenu jako: A1 ZP/UK – część zespołu parkowo-pałacowego obejmująca zabytkowy park i Nowy Pałac, dla którego wyznacza się następujące funkcje przewodnie: kulturalno-edukacyjna, wypoczynkowo-rekreacyjna, reprezentacyjna, jako baza organizacyjna zjazdów, sympozjów, festiwali sztuki, teren parku wyznacza się do adaptacji i rewaloryzacji, na miejsce spacerów i wypoczynku, z uwagi na położenie w strefie „A” wszelkie prace winny być prowadzone po wcześniejszych uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. A2 UK/ZP – część zespołu parkowo-pałacowego obejmująca zabytkowy park i Pałac Myśliwski zwany Starym Pałacem dla którego wyznacza się funkcję kulturalno-reprezentacyjną, jako baza festiwali i koncertów, z uwagi na położenie w strefie „A” wszelkie prace winny być prowadzone po wcześniejszych uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 
2)  warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
-  W realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy zwrócić uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu inwestycji, jak i terenu sąsiadującego z inwestycją. Wszystkie prace należy wykonać w sposób zapewniający ochronę obecnej szaty roślinnej.
-  Prace nie mogą powodować w jakikolwiek sposób niszczenia terenów cennych przyrodniczo należących do obszaru Natura 2000: Dolna Wisła PLB040003 oraz Solecka Dolina Wisły PLH 040003.
-  Należy zwrócić uwagę, aby podczas prowadzonych prac ograniczyć uciążliwości dla terenów sąsiednich. Działania w zakresie prac związanych z nadmierną emisją hałasu w pobliżu obszarów Natura 2000 powinny zostać zrealizowane poza okresem gniazdowania i wylęgu ptactwa (okres lęgowy trwa od końca lutego do połowy sierpnia).
-  W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych w trakcie prac ziemnych, należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
-  Liczne załomy i krawędzie pochodzenia naturalnego bądź antropogenicznego winny być zachowane i umocnione zielenią przeciwerozyjną dla zachowania mikrorzeźby terenu.
-  Prace budowlane winny być prowadzone po wcześniejszych uzgodnieniach
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
-  Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów związanych z budową i rekultywacją, a następnie zapewnić prawidłową ich utylizację.
 
3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
-  Inwestycję zaprojektować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum kolizję
z istniejącymi zadrzewieniami, a w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów należy uzyskać stosowną decyzję zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
-  Projektowany parking/parkingi, miejsca postojowe dla pojazdów mechanicznych wymagają zaprojektowania i wykonania z nawierzchni uniemożliwiającej wnikanie związków ropopochodnych do gruntu. Winny być one zaopatrzone w systemy odprowadzania wód opadowych z ich ewentualnym wstępnym podczyszczeniem – zastosowanie § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).
-  W przypadku planowanego odprowadzenia wód deszczowych z terenów parkingów do gruntu, zbiorników wodnych lub rowów melioracji szczegółowej, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, Inwestor powinien upewnić się czy nie ma zastosowania art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
 
4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
      - nie wymagane w sprawie
 
5)  wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
     - nie wymagane w sprawie
 
6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
- nie wymagane w sprawie.
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 14.11.2008 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynął wniosek Ludmiły Magdańskiej reprezentującej Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa PION Sp. z o.o., siedziba ul. Paderewskiego 10/2, Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewaloryzacji, rekonstrukcji i remoncie Pałacu Starego, Mauzoleum, Domu Ogrodnika oraz ogrodzenia i parku dla Zespołu Pałacowo-Parkowego” w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Wnioskodawca dnia 05.12.2008 r. uzupełnił wniosek o mapy sytuacyjno-wysokościowe,a następnie pismem Oś.7624/05/02/08 z dnia 11.12.2008 r. został wezwany o uzupełnienie wniosku o brakujące dokumenty. Dnia 22.12.2008 r. do Wójta Gminy wpłynął fax (pismo data wpływu 29.12.2009 r.) z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia wniosku. Dnia 12.01.2009 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynęły niezbędne dokumenty uzupełniające wniosek pozwalające na wszczęcie postępowania.
Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 4b pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 153 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 22.01.2009 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem RDOŚ.04.PN.6636/134/09/KLD z dnia 27.02.2009 r. poprosił o dodatkowe informacje o planowanej inwestycji, szczególnie o rozwinięcie zagadnień planowanych do realizacji w obszarze NATURA 2000.  Wnioskodawca został poproszony o złożenie tych uzupełnień pismem OŚ.7624/05/07/08 z dnia 12.03.2009 r. Uzupełnienia zostały nadesłane w dniach 19.03.2009 r. i 20.04.2009 r. Wójt Gminy przesłał 06.05.2009 r. dokumentację uzupełniającą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem RDOŚ.04.PN.6636-595/09/KLD z dnia 03.06.2009 r. wyraził opinię, że planowana inwestycja będzie częściowo realizowana w obrębie obszaru Natura 2000 pn. Solecka Dolina Wisły PLH 040003 oraz graniczyła będzie z obszarem Natura 2000 pn. Dolna Wisła PLB040003. Charakter prowadzonych prac, lokalizacja oraz skala inwestycji nie stanowią zagrożenia dla celów ochrony dla których wyznaczono te obszary, w związku z tym organ opiniujący odstępuje od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na te obszary. Wskazane warunki realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów Natura 2000 zostały zawarte w niniejszej decyzji.
Dnia 15.06.2009 r. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wydał postanowienie nr OŚ.7624/05/10/08-09 stwierdzające, że zakres realizacji przedmiotowej inwestycji nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie oddziaływania na obszary NATURA 2000.
 
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: sołeckiej (23.01 - 07.02.2009 r.) i gminnej (22.01 - 06.02.2009 r.) zawiadomienia o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz możliwością składania wniosków i uwag oraz na tablicach ogłoszeń: sołeckiej (15-22.06.2009 r.) i gminnej (15-22.06.2009 r.) postanowienia nr OŚ.7624/05/10/08-09. Liczba stron postępowania przekracza 20 w związku z tym zastosowano zapis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone dnia 22.01.2009 r.,
a postanowienie dnia 16.06.2009 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Strony postępowania, mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji planowanej inwestycji.
 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
 
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 
 
Zwolnione z opłaty skarbowej
Art. 7 ust. 3 Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U.2006. Nr 225, poz. 1635)
 
 
Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:
1.   Wnioskodawca;
2.   Tablice ogłoszeń: Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, Sołectwa Ostromecko;
3.  a/a.
 
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (24 czerwca 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (24 czerwca 2009, 12:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1000