POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/05/10/08-09


Dąbrowa Chełmińska, 15.06.2009 r.

 
 
 
 
P O S T A N O W I E N I E    OŚ.7624/05/10/08-09
 
      Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 4b pkt. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 14.11.2008 r. przez Ludmiłę Magdańską reprezentującą Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa PION Sp. z o.o., siedziba ul. Paderewskiego 10/2, Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewaloryzacji, rekonstrukcji i remoncie Pałacu Starego, Mauzoleum, Domu Ogrodnika oraz ogrodzenia i parku dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku” w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 
 
postanawiam
 
stwierdzić, że nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko w zakresie oddziaływania na obszary NATURA 2000.
 
UZASADNIENIE

W dniu 14.11.2008 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynął wniosek Ludmiły Magdańskiej reprezentującej Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa PION Sp. z o.o., siedziba ul. Paderewskiego 10/2, Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewaloryzacji, rekonstrukcji i remoncie Pałacu Starego, Mauzoleum, Domu Ogrodnika oraz ogrodzenia i parku dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku” w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Wnioskodawca dnia 05.12.2008 r. uzupełnił wniosek o mapy sytuacyjno-wysokościowe,a następnie pismem Oś.7624/05/02/08 z dnia 11.12.2008 r. został wezwany o uzupełnienie wniosku o brakujące dokumenty. Dnia 22.12.2008 r. do Wójta Gminy wpłynął fax (pismo data wpływu 29.12.2009 r.) z prośbą o wydłużenie terminu uzupełnienia wniosku. Dnia 12.01.2009 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynęły niezbędne dokumenty uzupełniające wniosek pozwalające na wszczęcie postępowania.
Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 4b pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 153 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 22.01.2009 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem RDOŚ.04.PN.6636/134/09/KLD z dnia 27.02.2009 r. poprosił o dodatkowe informacje o planowanej inwestycji, szczególnie o rozwinięcie zagadnień planowanych do realizacji w obszarze NATURA 2000.  Wnioskodawca został poproszony o złożenie tych uzupełnień pismem OŚ.7624/05/07/08 z dnia 12.03.2009 r. Uzupełnienia zostały nadesłane w dniach 19.03.2009 r. i 20.04.2009 r. Wójt Gminy przesłał 06.05.2009 r. dokumentację uzupełniająca do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem RDOŚ.04.PN.6636-595/09/KLD z dnia 03.06.2009 r. wyraził opinię, że planowana inwestycja będzie częściowo realizowana w obrębie obszaru Natura 2000 pn. Solecka Dolina Wisły PLH 040003 oraz graniczyła będzie z obszarem  Natura 2000 pn. Dolna Wisła PLB040003. Charakter prowadzonych prac, lokalizacja oraz skala inwestycji nie stanowią zagrożenia dla celów ochrony dla których wyznaczono obszary NATURA 2000, w związku z tym organ opiniujący odstępuje od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na te obszary.
 
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: sołeckiej (23.01 - 07.02.2009 r.) i gminnej (22.01 - 06.02.2009 r.) zawiadomienia o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz możliwością składania wniosków i uwag. Liczba stron postępowania przekracza 20 w związku z tym zastosowano zapis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone dnia 22.01.2009 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Strony postępowania, mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji planowanej inwestycji.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie: Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
 
Otrzymują:
Wnioskodawca
Sołectwo Ostromecko – tablica ogłoszeń
UG w Dąbrowie Chełm. - a/a  + tablica ogłoszeń
 
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (15 czerwca 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (16 czerwca 2009, 08:15:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1298