ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/04/02/09


                                                    Dąbrowa Chełmińska, 12.06.2009 r.
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE  OŚ.7624/04/02/09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że na wniosek złożony przez Zbigniewa Bruckiego, zamieszkałego w Gzinie nr 27, zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu tartaku w miejscowości Gzin, na działce nr 139, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym społeczeństwo ma możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
 
 
Otrzymują:
1.     Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska - a/a,
2.     Tablica ogłoszeń sołectwa Gzin
3.     Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska,
4.     Strona internetowa Urzędu Gminy www.bip.dabrowachelminska.lo.pl
 
Do wiadomości:
1.     Wnioskodawca
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (12 czerwca 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (16 czerwca 2009, 08:06:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1753