ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/03/01/09


                                                                        Dąbrowa Chełmińska, 20.05.2009 r.
 

ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/03/01/09 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, art. 60, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust.3, art. 75 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek złożony przez Agnieszkę Szczukaszek-Kostecką, Pawła Szczukaszek właścicieli Biura Inżynierii Drogowej BID s.c. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Rekinowej 27/2, reprezentujących w niniejszej czynności Inwestora, którym jest Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ulica Konarskiego 1-3, zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim – odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 od miejscowości Ostromecko – Zabasta do miejscowości Dąbrowa Chełmińska”, zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi w obrębie geodezyjnym Ostromecko: 152/1 LP, 441, 151/6 LP, 437, 151/3 LP, 256, 496, 271/16, 271/9, 271/8, 271/3, 271/12, 336, 368, 79/2 LP, 79/1 LP, 69 LP, 68 LP, 67 LP, w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska: 66 LP, 65/2 LP, 440, 76/1 LP, 75/1 LP, 5, 307/3.
 
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami na których realizowane będzie przedsięwzięcie oraz właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi z miejscem realizacji. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr. 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
 
Otrzymują:
1.  Wnioskodawca,
2.  Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska - a/a,
3.  Strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectw: Ostromecko, Nowy Dwór, Dąbrowa Chełmińska
4.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska,
5.  Strona internetowa Urzędu Gminy www.bip.dabrowachelminska.lo.pl

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (20 maja 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (21 maja 2009, 14:04:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1279