DECYZJA OŚ.7624/09/05/08


 
 
 
                                                               Dąbrowa Chełmińska, 24.03.2009 r.
 
 
 
 
DECYZJA NR OŚ.7624/09/05/08        
 
Na podstawie art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56, 63, 72a i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego MELBUD s.c. z siedzibą przy ul. Tramwajowej 12
w Toruniu i bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 
 
ustalam środowiskowe uwarunkowania
 
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu – w ramach realizacji zadania wykonane będą drogi i kanalizacja deszczowa wraz z wlotami, oczyszczalniami wód deszczowych oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska,

i jednocześnie
 
I.       określam:
 
rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu dróg i kanalizacji deszczowej wraz z wlotami, oczyszczalniami wód deszczowych oraz przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w ramach budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu, o następujących parametrach:
- sieć kanalizacji deszczowej:
·       kanały deszczowe grawitacyjne ok. 8 km,
·       podczyszczalnie wód deszczowych 3-4 szt.,
·       wpusty deszczowe,
·       wyloty do rowów (budowa, przebudowa) 3-4 szt.
- drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej:
budowa dróg objętych MPZT ok. 7 km (jezdnie, chodniki, zjazdy, dojścia)
- przebudowa sieci wodociągowej:
·        projekt magistrali ok. 1,5 km,
·        projekt przyłączy ok. 100 szt.,
·        likwidacja istniejącej sieci z azbestu ok. 3 km.
Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na działkach o numerach ewidencyjnych:
304, 54/3, 54/5, 54/6, 60/6, 60/5, 453/1, 453/2, 453/3, 162/11, 162/12, 162/13, 319/3, 162/2, 162/8, 141/24, 162/5, 54/9, 575, 576, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/19, 166/2, 141/29, 603, 604, 315, 131/18, 527, 528, 141/28, 141/27, 141/26, 141/25, 141/23, 141/22, 141/21, 141/20, 579, 578, 574, 602, 595, 594, 589, 588, 580, 572, 141/13, 141/15, 570, 571, 141/14, 581, 587, 590, 596, 601, 600, 597, 599, 598, 593, 592, 591, 586, 585, 583, 584, 582, 568, 569, 566, 567, 131/19, 131/20, 131,21, 131/22, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/17, 131/16, 131/15, 131/14, 131/12, 131/13, 131/11, 131/10, 131/9, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15, 130/16, 130/17, 130/10, 18/1, 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/2, 13/2, 13/4, 13/5, 13/16, 13/17, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 9/7, 299, 9/8, 9/6, 9/5, 9/4, 9/3, 13/15, 9/1, 9/2, 297/3, 8/1, 8/2, 7, 297/2, 78/4, 78/3, 79, 80, 81, 311, 25, 297/1, 29, 24, 30/1, 307/3, 26/6, 26/5, 27/4, 30/2, 31/4, 28, 31/1, 31/2, 31/3, 34/7, 34/5, 32, 301, 34/1, 34/6, 34/3, 35, 36, 37, 38, 47/5, 47/4, 442, 302/1, 302/2, 51/2, 443, 50, 49, 48/5, 48/4, 48/1, 48/6, 48/3, 48/11, 48/8, 48/9, 47/9, 48/10, 47/8, 47/7, 47/6, 46/6, 40/16, 46/5, 46/4, 46/3, 40/15, 46/2, 46/1, 42/3, 44, 45, 43, 40/14, 40/13, 40/12, 40/11, 40/6, 40/17, 40/10, 40/9, 40/8, 40/5, 40/18, 41/1, 41/2, 41/4, 40/4, 40/2, 41/3, 303, 445, 446/1, 444, 60/2, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 327/3, 92/40, 91, 92/49, 92/41, 92/15, 92/50, 92/16, 92/17, 92/48, 92/18, 92/19, 350, 351, 352, 353, 92/20, 92/21, 92/22, 92/23, 92/24, 92/46, 92/47, 92/51, 92/52, 92/53, 92/13, 93/19, 93/20, 93/21, 92/25, 92/26, 92/27, 92/4, 92/5, 92/6, 93/5, 93/6, 93/7, 92/7, 93/8, 92/28, 92/29, 92/30, 92/31, 92/32, 92/38, 92/39, 92/11, 93/10, 93/9, 93/15, 93/16, 93/18, 95/27, 95/28, 95/29, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 95/15, 378, 379, 129/10, 129/11, 129/12, 130/4, 130/5, 130/6, 129/13, 130/7, 129/14, 130/8, 129/15, 130/4, 130/2, 497, 499, 127/40, 314/11, 497, 483, 484, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 487, 488, 489, 314/14, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 498, 127/44, 127/43, 127/45, 122/1, 317/1, 121/7, 121/6, 121/10, 121/8, 121/9, 120, 121/5, 119/2, 119/1, 121/4, 121/2, 393/3, 393/2, 393/1, 118/5, 118/1, 118/2, 118/4, 118/3, 117/1, 117/2, 116, 114/2, 114/1, 115/11, 115/18, 115/17, 115/6, 314/13, 115/7, 115/15, 115/16, 115/9, 115/10, 127/8, 392, 93/3, 312/1, 312/6, 312/7, 354/1, 354/2, 355, 356, 95/5, 110/8, 110/9, 111/3, 111/4, 111/5, 112/1, 113/3, 113/1, 113/2, 129/25, 129/26, 129/23, 129/22, 110/10, 129/19, 129/20, 129/5, 129/4, 386, 367/2, 367/1, 366/2, 95/18, 366/3, 365, 95/16, 95/33, 95/32, 95/31, 95/34, 95/30, 364, 318, 127/48, 123/1, 127/29, 127/49, 123/2, 124/2, 124/1, 127/30, 125/3, 125/2, 127/47, 127/46, 126/2, 126/1, 423, 424, 425, 426/1, 426/2, 143/1, 146/3, 144, 328, 198, 324, 200/5, 145, 146/4, 147/5, 146/1, 320/1, 148/1, 149/2, 150/1, 322/1, 162/10, 141/16, 141/17, 141/18, 141/6, 573, 125/1, 564, 563, 562, 561, 560, 559, 540, 539, 551, 552, 553, 554, 549, 550, 543, 542, 541, 545, 546, 547, 548, 557, 556, 555, 538, 537, 536, 535, 534, 532, 531, 530, 529, 565, 319/2, 319/8, 129/21, 141/19, 558, 498/1, 498/2, 533, 544, 148/2,
w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, w gminie Dąbrowa Chełmińska, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.
 
2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:
w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);
powstające w trakcie budowy, przebudowy i eksploatacji odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy;
ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do sieci kanalizacyjnej lub szczelnego zbiornika bezodpływowego;
ścieki deszczowe z parkingów, powierzchni drogi, powierzchni utwardzonych odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej, a następnie po uprzednim podczyszczeniu do wartości zgodnej z obowiązującymi przepisami do rowu melioracyjnego;
prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie systemu korzeniowego - grubszych korzeni wykopy należy prowadzić ręcznie, a w razie konieczności zastosować przeciski;
wykopy nie powinny powodować długotrwałego obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych.
nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod koronami drzew;uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić niwelety terenu;bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami zwartej zabudowy mieszkaniowej;wyłączone z eksploatacji rury wodociągowe z azbesto-cementu poddać utylizacji
w sposób zgodny z przepisami krajowej ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649)
 
3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowę
 
W dokumentacji służącej do wydania decyzji pozwolenia na budowę należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

w związku z planowanym odprowadzeniem wód deszczowych do gruntu, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, Inwestor winien uzyskać wymagane przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, urządzeń wodnych lub wód powierzchniowych.
 
4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:
 
nie dotyczy inwestycji.
 
5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:
 
nie dotyczy inwestycji.
 
II.      Nie stwierdzam konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej, utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ani monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
III.   Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, czy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
 
 
UZASADNIENIE
 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne MELBUD s.c. z siedzibą przy ulicy Tramwajowej 12 w Toruniu dnia 19.12.2008 r.  zwróciło się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu – w ramach realizacji zadania wykonane będą drogi i kanalizacja deszczowa wraz
z wlotami, oczyszczalniami wód deszczowych oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Wnioskodawca w dniu 06.01.2009 r. złożył uzupełnienie do wniosku.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zwrócił się również na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 10.02.2009 r. znak OŚ.II.7660/4/09 uznał, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.PN.6636-26/09/SD z dnia 28.01.2009 r. odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na wyznaczone i potencjalne obszary Natura 2000 stwierdzając, że inwestycja nie wiąże się z zajmowaniem i niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych oraz w całości będzie realizowana na terenie przekształconym i w znacznej części zurbanizowanym.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią znak N.NZ-40-D.Ch-2/09 z dnia 03.02.2009 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 r. (w/w) w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 10.03.2009 r. wydał postanowienie nr OŚ.7624/02/07/08 w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W postanowieniu nie uwzględniono opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uznając, że organy ochrony środowiska – Starosta Bydgoski oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zajęły stanowisko odnośnie kwestii wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne, w tym obszary Natura 2000, uznając że inwestycja wpłynie na poprawę stanu jakości środowiska, także jakości wody pitnej oraz wód powierzchniowych, jej zakres nie jest rozległy, przebiegał będzie głównie w ciągu dróg, w związku z tym nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W odniesieniu do wpływu inwestycji na zdrowie ludzi, przyjęto publicznie opublikowaną opinię Państwowego Zakładu Higieny, który zaleca przy wymianie całych odcinków sieci wodociągowej z azbesto-cementu pozostawienie ich w gruncie. Pozostawienie w środowisku gruntowym omawianych rur powoduje zmniejszenie u źródła ewentualnej emisji do powietrza i środowiska wodnego i nie narusza przepisów krajowej ustawy o odpadach (Dz. U. 2004, Nr 71, poz. 649). Nie ma więc obawy o zagrożenie zdrowia ludzi w związku z wymianą tych rur, a inne źródła ewentualnego zagrożenia nie powinny mieć miejsca przy prawidłowej realizacji inwestycji.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie: zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz postanowienia na gminnej i sołeckiej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczając te informacje na stronie internetowej urzędu. Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wnieśli uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (nie wywoła konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Mając to na uwadze nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji i orzeczono jak w sentencji.
 
 
POUCZENIE
 
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 pkt. 1-13 Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
Zwolnione z opłaty skarbowej
Art. 7 ust.3 Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U.2006. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 
 
 
Załączniki:
Karta informacyjna przedsięwzięcia.
 
Otrzymują:
Wnioskodawca: WPU-P MELBUD s.c., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń
Tablice ogłoszeń: Urzędu Gminy, sołectwa Dąbrowa Chełmińska
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
a/a
 
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
Starosta Bydgoski;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (24 marca 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (30 marca 2009, 17:04:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 919