OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI NR OŚ.7624/09/06/08 
 
 
OBWIESZCZENIE NR OŚ.7624/09/06/08
WÓJTA  GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 24 marca 2009 r.
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
zawiadamiam o wydaniu decyzji
 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu – w ramach realizacji zadania wykonane będą drogi i kanalizacja deszczowa wraz z wlotami, oczyszczalniami wód deszczowych oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, wydanej na wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego MELBUD s.c. z siedzibą przy ul. Tramwajowej 12 w Toruniu działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach pracy urzędu w godz. 7.30 – 15.30 i złożyć ewentualne odwołanie w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej UG – www.dabrowachelminska.lo.pl
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dnia od dnia publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (25 marca 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (30 marca 2009, 17:01:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1361