POSTANOWIENIE OŚ.7624/02/07/08


Dąbrowa Chełmińska, 10.03.2008r.
 
 
 
 
 
POSTANOWIENIE  OŚ.7624/02/07/08
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 56, 63, 72a i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 19.12.2008 r. z uzupełnieniem z dnia 06.01.2009 r. Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego MELBUD s.c.
 
postanawiam  
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu – w ramach realizacji zadania wykonane będą drogi i kanalizacja deszczowa wraz z wlotami, oczyszczalniami wód deszczowych oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami”, miejscowość Dąbrowa Chełmińska.
 
 
UZASADNIENIE
 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne MELBUD s.c. z siedzibą przy ulicy Tramwajowej 12 w Toruniu dnia 19.12.2008 r.  zwróciło się do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu – w ramach realizacji zadania wykonane będą drogi i kanalizacja deszczowa wraz z wlotami, oczyszczalniami wód deszczowych oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami”, miejscowość Dąbrowa Chełmińska. Wnioskodawca w dniu 06.01.2009 r. złożył uzupełnienie do wniosku.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zwrócił się również na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Starosta Bydgoski postanowieniem z dnia 10.02.2009 r. znak OŚ.II.7660/4/09 uznał, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.PN.6636-26/09/SD z dnia 28.01.2009 r. odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na wyznaczone i potencjalne obszary Natura 2000 stwierdzając że inwestycja nie wiąże się z zajmowaniem i niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych oraz w całości będzie realizowana na terenie przekształconym i w znacznej części zurbanizowanym.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią znak N.NZ-40-D.Ch-2/09 z dnia 03.02.2009 r. wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien obejmować zagadnienia określone w art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 r. (w/w) w stopniu niezbędnym dla ustalenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej i sołeckiej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej urzędu. Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
W wydanym postanowieniu nie uwzględniono opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Organ ochrony środowiska – Starosta Bydgoski oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zajęli stanowisko odnośnie kwestii wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne, w tym obszary Natura 2000, uznając że inwestycja wpłynie na poprawę stanu jakości środowiska, także jakości wody pitnej oraz wód powierzchniowych, jej zakres nie jest rozległy, przebiegał będzie głównie w ciągu dróg, w związku z tym nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W odniesieniu do wpływu inwestycji na zdrowie ludzi, należy odnieść się do kwestii wymiany rur wodociągowych z azbestocementu. Inwestor zamierza pozostawić rury wyłączone z eksploatacji w gruncie bez ich wydobywania na głębokość zalegania tj. ok. 1,8 m. Zgodnie ze stanowiskiem i zaleceniami Państwowego Zakładu Higieny w przypadku wymiany całych odcinków sieci wodociągowej należy pozostawić je w gruncie, gdyż przewody zabezpieczone są asfaltem lub innymi tworzywami chroniącymi je przed działaniem agresywnych wód gruntowych, a tym samym są odizolowane od środowiska. Pozostawienie w środowisku gruntowym rur azbestowo-cementowych powoduje zmniejszenie u źródła ewentualnej emisji do powietrza i środowiska wodnego i nie narusza przepisów krajowej ustawy o odpadach (Dz. U. 2004, Nr 71, poz. 649). Nie ma więc obawy o zagrożenie zdrowia ludzi w związku z wymianą tych rur, a inne źródła ewentualnego zagrożenia nie powinny mieć miejsca przy prawidłowej realizacji inwestycji. W związku z tym wydając niniejsze postanowienie organ nie uwzględnił opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. a - e; pkt. 2 lit. d, e, g oraz pkt. 3 lit. b, c, d. Pozostałe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 nie znalazły zastosowania.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Mając to na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
Wnioskodawca
Tablice ogłoszeń:
Urzędu Gminy,
sołectwa Dąbrowa Chełmińska,
a/a
 
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
Starosta Bydgoski;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (10 marca 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska-Wadych (13 marca 2009, 08:01:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1133