DECYZJA Oś.7624/08/05/08


Dąbrowa Chełmińska, 11.02.2009 r.

 
 
DECYZJA  nr Oś.7624/08/05/08
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i  art. 56 ust. 1b, 2, 3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 153 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2008 r. Państwa Tamary i Piotra Dobrzykowskich, zamieszkałych przy ul. Norwida 11 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu z pomieszczeniem gospodarczym” na działce nr 7/5 w miejscowości Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska,
 
USTALAM
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:
 
 
1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z częściowym podpiwniczeniem oraz garażu parterowego z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 7/5 w miejscowości Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 146,5 m2; garażu 73,5 m2; powierzchnia działki 1,0251 ha.
 
Teren na którym zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Objęty jest natomiast aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska przyjętego Uchwałą Nr XXVI/184/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r.  Strefa A – zalewowa, obszar A1 w której leży nieruchomość, posiada m.in. ustalenia: Dla całego obszaru A1 ustala się zakaz lokalizowania nowych siedlisk oraz zabudowy i działalności niezwiązanej z rolnictwem.
 
Dnia 11.02.2007 r. Wójt Gminy  Dąbrowa Chełmińska wydał Decyzję Nr 67/07 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 7/5, obręb Słończ. Decyzją tego Wójta Nr 67/1/07 z dnia 31.03.2008 r. przeniesiono decyzję 67/07 na rzecz Państwa Dobrzykowskich.
Dnia 30.05.2008 r. Wójt Gminy  Dąbrowa Chełmińska wydał Decyzję Nr 19/08 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 7/5, obręb Słończ.
 
2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
- W realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy zwrócić uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu inwestycji, jak i terenu sąsiadującego z inwestycją. Wszystkie prace należy wykonać w sposób zapewniający ochronę obecnej szaty roślinnej.
- Należy zwrócić uwagę, aby podczas prowadzonych prac ograniczyć uciążliwości dla terenów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu lęgowego ptaków tj. od 1 kwietnia do 31 sierpnia.
- W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych w trakcie prac ziemnych, należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów związanych z budową i rekultywacją, a następnie zapewnić prawidłową ich utylizację.
- Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych konieczne w związku z realizacją inwestycji. 
 
3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 
Inwestycję zaprojektować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum kolizję z istniejącymi zadrzewieniami, a w przypadku ewentualnej kolizji uzyskać stosowną decyzję zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
 
4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

      - nie wymagane w sprawie
 
5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
 
       - nie wymagane w sprawie
 
6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
 
- nie wymagane w sprawie.
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 14.11.2008 r. wpłynął wniosek Państwa Tamary i Piotra Dobrzykowskich zamieszkałych przy ul. Norwida 11 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu z pomieszczeniem gospodarczym” na działce nr 7/5 w miejscowości Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku w kontekście kryteriów określonych w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z lokalizacją inwestycji na granicy obszarów Sieci Ekologicznej NATURA 2000 pn.: Dolina Dolnej Wisły PLB 040003 oraz Solecka Dolina Wisły PLH 040003 stwierdzono, że przedsięwzięcie może zaliczać się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000 i w związku z tym może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury stwierdzono, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na obszar NATURA 2000.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej i sołeckiej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej urzędu. Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Projekt niniejszej decyzji został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: RDOŚ-04.PN.6636-14/09/SD z dnia 27.01.2009 r. Regionalny Dyrektor w uzasadnieniu postanowienia uznał, że w ramach planowanego przedsięwzięcia podjęte będą działania, które nie stanowią zagrożenia jakie określono dla obszarów Sieci Ekologicznej NATURA 2000 pn.: Dolina Dolnej Wisły PLB 040003 oraz Solecka Dolina Wisły PLH 040003, nie zostanie naruszona ciągłość tych obszarów. Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla celów ochrony, dla których wyznaczono lub planuje się wyznaczenie obszarów Natura 2000.
Reasumując przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmian w środowisku i nie pogorszy jego walorów środowiskowych.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
 

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (11 lutego 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (16 lutego 2009, 09:56:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1108