ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/05/06/08


                                                    Dąbrowa Chełmińska, 22.01.2009 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE OŚ.7624/05/06/08
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 14.11.2008 r., zostało wszczęte na wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo - Realizacyjnego Budownictwa PION, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie i rewaloryzacji Pałacu Starego, odbudowie Mauzoleum, przebudowie Domu Ogrodnika, budowie parkingów, odbudowie ogrodzenia całego terenu Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz zagospodarowaniu terenu – rewaloryzacji parku” na działkach nr 177/1, 177/5, 177/15, 121 w miejscowości Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 22.01.2009 r. wystąpiono do organów wymienionych w art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2006 Nr 129, poz. 902 ze zm.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
POUCZENIE:
Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w przedmiotowej sprawie na każdym etapie postępowania w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pokój nr 12, tel. 052 381 60 10 w godzinach pracy urzędu w godz. 7.30 – 15.30.

 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 22.01.2009 r.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.dabrowachelminska.lo.pl, oraz na tablicy ogłoszeń UG w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
 
Otrzymują:
Wnioskodawca,
tablice ogłoszeń: Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, sołectwa Ostromecko
a/a

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (22 stycznia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (22 stycznia 2009, 15:02:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1381