ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/09/04/08


                                                Dąbrowa Chełmińska, 21.01.2009 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE NR OŚ.7624/09/04/08    
 
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamia się, że na wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego MELBUD s.c. zostało w dniu 19.12.2008 r. wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu – w ramach realizacji zadania wykonane będą drogi i kanalizacja deszczowa wraz z wlotami, oczyszczalniami wód deszczowych oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami”, miejscowość Dąbrowa Chełmińska.
Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 21.01.2009 r. wystąpiono do organów wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
POUCZENIE:
Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w przedmiotowej sprawie na każdym etapie postępowania w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pokój nr 12 tel. 052 381 60 10 w godzinach pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30.

 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 21.01.2009r.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.dabrowachelminska.lo.pl, oraz na tablicy ogłoszeń UG w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (21 stycznia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (22 stycznia 2009, 14:58:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1280