POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/08/03/08


Dąbrowa Chełmińska, 16.01.2009 r.

 
 
P O S T A N O W I E N I E  NR OŚ.7624/08/03/08
 
      Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 4b pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 14.11.2008 r. przez Państwa Tamarę i Piotra Dobrzykowskich, zamieszkałych przy ul. Norwida nr 11 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu z pomieszczeniem gospodarczym” na działce nr 7/5 w miejscowości Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska,  oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 
 
POSTANAWIAM
 
stwierdzić, że nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko w zakresie oddziaływania na obszary NATURA 2000.
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 14.11.2008 r. do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynął wniosek Państwa Tamary i Piotra Dobrzykowskich, zamieszkałych przy ul. Norwida nr 11 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu z pomieszczeniem gospodarczym” na działce nr 7/5 w miejscowości Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 4b pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 153 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak RDOŚ.OO.6613/19/08/MM z dnia 18.12.2009 r. wyraził opinię, że planowana inwestycja będzie realizowana poza obrębem obszarów Natura 2000 pn. Dolna Wisła PLB040003 oraz Solecka Dolina Wisły PLH 040003, jednak granicząc z nimi. Charakter prowadzonych prac, lokalizacja oraz skala inwestycji nie stanowią zagrożenia dla celów ochrony dla których wyznaczono obszary NATURA 2000, w związku z tym organ opiniujący odstępuje od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na te obszary.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: sołeckiej (02-09.12.2008 r.) i gminnej (01-09.12.2008 r.) zawiadomienia o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz możliwością składania wniosków i uwag. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone dnia 01.12.2008 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl. Strony postępowania zostały zawiadomione korespondencyjnie za potwierdzeniem odbioru – wszystkie zawiadomienia zostały doręczone. Strony postępowania, mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji planowanej inwestycji.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie: Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 
 
 
 
Otrzymują:
- Wnioskodawca Sołectwo Czarże
- tablica ogłoszeń UG w Dąbrowie Chełm.
- a/a  + tablica ogłoszeń
- Strony postępowania wg. wykazu.
 
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (16 stycznia 2009)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (20 stycznia 2009, 12:12:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1279