DECYZJA Oś.7624/04/08/08


Dąbrowa Chełmińska, 23.10.2008 r.

 
 
DECYZJA nr Oś.7624/04/08/08
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 i  7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i  art. 56 ust. 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 02.06.2008 r. przez firmę OKNOVID Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na cele produkcyjno-magazynowe – produkcja stolarki PCV i aluminiowej” na działkach 59/1 i 59/2 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska,
 
USTALAM  
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:
 
1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na cele produkcyjno-magazynowe, produkcja stolarki PCV
i aluminiowej na terenie działek nr 59/1 i 59/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska.
Istniejąca zabudowa 5960 m2, do adaptacji około 4663 m2. W zaadoptowanych obiektach będzie prowadzona działalność polegająca na montażu z gotowych półproduktów (profile, okucia, szyby itp.) stolarki PCV i aluminiowej wraz z ich magazynowaniem.
Wielkość planowanej produkcji w obiektach:
- montaż stolarki PCV – ok. 1000 mb/dobę,
- montaż stolarki aluminiowej – ok. 100 mb/dobę.
 
Teren na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Objęty jest natomiast aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska przyjętego Uchwałą Nr XXVI/184/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r.  Obszar C6 na terenie którego leży nieruchomość, posiada ustalenia: „- wiodąca funkcja przemysłowa i składowa (istniejące zakłady) z wprowadzeniem zieleni izolacyjnej;
- realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie, na którym on obowiązuje; - pozostałe tereny – niewielka enklawa leśna”.
 
2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
- W przypadku odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonych do gruntu, rowów lub wód powierzchniowych,  po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych – przed oddaniem inwestycji do użytkowania Inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, rowów lub wód powierzchniowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),
-   Przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej powodującej powstawanie odpadów Inwestor winien dopełnić formalności dotyczących wytwórcy odpadów wynikających
z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) w zależności od ilości i rodzaju przewidzianych do wytwarzania odpadów.
-  Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów związanych z adaptacją obiektów i terenu, a następnie zapewnić ich prawidłową utylizację.
- Prace należy prowadzić z uwzględnieniem ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
- W związku z planowaną inwestycją nie planuje się przekształcania elementów przyrodniczych, w tym usuwania zadrzewień i zakrzaczeń.
 
3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 
- Projekt adaptacji dla przedmiotowej inwestycji winien uwzględniać lokalizację miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów – przewidzianych do wytwarzania w fazie eksploatacji inwestycji. Projekt ten powinien przewidywać również wykonanie
i zabezpieczenie tych miejsc w sposób wykluczający negatywne oddziaływanie magazynowanych odpadów na środowisko.
- W przypadku planowanego odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonych do ziemi, rowów lub wód powierzchniowych należy zaprojektować separatory substancji ropopochodnych do oczyszczenia ścieków opadowych z tych substancji.
 
4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
 
- nie wymagane w sprawie,
 
5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
 
- nie wymagane w sprawie,
 
6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
 
- nie wymagane w sprawie.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 02.06.2008 r. firma OKNOVID Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8
w Bydgoszczy, złożyła do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na cele produkcyjno-magazynowe – produkcja stolarki PCV i aluminiowej” na działkach 59/1 i 59/2 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku w kontekście kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt. 46 oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) stwierdzono, że przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę Inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska postanowieniem OŚ.7624/04/05/08 z dnia 07.08.2008 r. stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, gdyż inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w stopniu wymagającym szczegółowego opracowania jakim jest „raport …”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie już zabudowanym, poza wyznaczonymi i projektowanymi obszarami Natura 2000, w związku z tym nie jest wymagane przygotowanie opracowania jakim jest raport i uzgadnianie inwestycji w odniesieniu do obszaru NATURA 2000.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołeckich i gminnych: zawiadomienia o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami oraz możliwością składania wniosków i uwag. Do publicznej wiadomości podano także wszelkie wydane w trakcie postępowania postanowienia, opinie i uzgodnienia. Treść dokumentów wydawanych przez organ prowadzący postępowania opublikowana została również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. Strony postępowania, mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do realizacji planowanej inwestycji.
Środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji zostały uzgodnione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowieniem znak: N.NZ-40-DCh-8/08 z dnia 28.08.2008 r. oraz Starostę Bydgoskiego postanowieniem znak: OŚ.II.7661/43/08 z dnia 08.10.2008 r.
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje dotyczące zamierzenia inwestycyjnego, a także specyfikę przedmiotowej inwestycji, tj. produkcja stolarki oraz potencjalne oddziaływanie prowadzonych procesów technologicznych na środowisko, zdrowie ludzi, postanowiono orzec jak w sentencji.
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 

Informacja o planowanym przedsięwzięciu
zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)
 
Nazwa zadania:
„Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków magazynowych na cele produkcyjne – montaż stolarki PCV i aluminiowej.”
 
1)   rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:
Montaż stolarki PCV – ok. 1000 mb/dobę
Montaż stolarki aluminiowej – ok. 100 mb/dobę
Do produkcji wykorzystywane będą istniejącego budynki, które zostaną zaadaptowane.
Lokalizacja budynków wg załączonych map.
dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko, adres):
Dąbrowa Chełmińska ul. Fermowa
Działka nr 59/1 – o powierzchni 1,00 ha
Działka nr 59/2 – o powierzchni 2,84 ha
Właściciel: Oknovid Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
 
2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:
Powierzchnia działek łączna 3.84 ha
Powierzchnia istniejącej zabudowy 5960 m2, z czego do adaptacji przewiduje się około 4663 m2.
Istniejące obiekty pierwotnie wykorzystywane były na cele produkcji rolnej. Poza terenem  utwardzonym – place  i drogi istnieje zieleń niska i w części wysoka – zgodnie z załączoną mapą.
 
3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):
W adaptowanych obiektach będzie prowadzona działalność polegająca na montażu z gotowych półproduktów (profile, okucia, szyby itp.) stolarki PCV i aluminiowej wraz z ich magazynowaniem.
Proces produkcji stolarki składa się z następujących procesów:
1.Profile oraz wzmocnienia do nich dostarczane są w 6m lagach w kontenerach.
2. Następnie profile te są przycinane na wymiar na piłach z odciągiem wiórów , końcówki profili PCV oraz stalowe trafiają do koszy na ścinki .
3. Profile są zszywane ze stalą za pomocą wkrętów.
4. Kolejnym krokiem jest zgrzanie profili na zgrzewarkach do naroży.
5. Do tak zgrzanych profili są montowane za pomocą wkrętów i wiertarek okucia okienne.
6. Ostatnim etapem jest montaż w konstrukcje okienne formatek szklanych uprzednio dostarczanych na wymiar.
7. Okna składowane są na stojakach i tak są transportowane do klienta.
Końcówki profili stalowych oraz PCV i aluminium  odbierane są przez firmy handlujące w opakowaniach kontenerowych.
Wytwarzany poziom hałasu ze względu na proces produkcyjny jest w normie i nie przekracza dopuszczalnych poziomów. Brak wpływu na działki sąsiednie.
 
4)  opis wariantów przedsięwzięcia:
Brak wariantów prowadzonej działalności – tylko montaż stolarki PCV i aluminiowej.
   
5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:
Montaż stolarki PCV – ok. 1000 mb/dobę
Montaż stolarki aluminiowej – ok. 100 mb/dobę
Przewidywane zaopatrzenie w wodę  ( w m³ ) istniejąca sieć – około 3m3/dobę
Przewidywany sposób odprowadzania ścieków  ( w m³ ) – istniejące osadniki 3m3/dobę
Woda będzie wykorzystywana jedynie na potrzeby bytowe. Proces produkcyjny nie wymaga zaopatrzenia maszyn i urządzeń w wodę na cele produkcyjne.
w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
·      elektryczną   160 kW,
·      cieplną     280 kW,
·       gazową    brak m3/h
 
6)   rozwiązania chroniące środowisko:
Odpady poprodukcyjne (nieaktywne) składowane będą w kontenerach i pojemnikach
- odbierane systematycznie przez firmy handlujące i utylizujące w opakowaniach kontenerowych na zewnątrz zakładu.
 
7) rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:
Przewidywana ilość ścieków socjalno-bytowych wynosić będzie około 3m3/dobę – odprowadzenie do istniejących osadników szczelnych i wywożone na podstawie umowy z zakładem oczyszczania.
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych
Brak ścieków technologicznych.
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych
Na dotychczasowych zasadach bezpośrednio do gruntu.
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami
W cyklu produkcyjnym wystąpią tylko odpady typu ścinki, wiórki z profili w ilościach jedynie 3% przerobu dziennego. Wiórki i ścinki poprzez miejscowe odciągi trafiać będą do koszy i wywożone systematycznie przez firmy specjalistyczne i utylizujące na zewnątrz zakładu.
e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń
Załącznik z zestawieniem dołączono do wniosku.
 
8) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Brak wpływu
 
9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
W odległości ok. 500 m od granicy działki znajduje się rezerwat LINJE.
 
10)  Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.
Nie dotyczy – wszelkie niedogodności związane z produkcją zamkną się w granicach działek inwestora.
 

 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (23 października 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (24 października 2008, 13:50:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1386