DECYZJA Oś.7624/01/12/08


Dąbrowa Chełmińska, 06.10.2008 r.

 
 
DECYZJA  Oś.7624/01/12/08
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 i  7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i  art. 56 ust. 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 15.01.2008 r. wraz z rozszerzeniem złożonym dnia 30.05.2008 r. przez firmę HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej nr 235 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz osiedlowych dróg komunikacyjnych i chodników dla osiedla „Pod Gruszą” w Ostromecku, gm. Dąbrowa Chełmińska
 
USTALAM
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:
 
1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 
Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę:
- sieci wodociągowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- sieci kanalizacji deszczowej,
- oczyszczalni wód deszczowych i roztopowych,
- drenaży i studni chłonnych oczyszczonych wód deszczowych i roztopowych,
- dróg komunikacyjnych i chodników na osiedlu mieszkaniowym o nazwie „Pod Gruszą” w miejscowości Ostromecko na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Teren na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XXIX/219/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Pod Gruszą” w Ostromecku. Założenia realizacji planowanej inwestycji są zgodne z zapisami planu.
 
2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
- W związku z planowanym odprowadzeniem wód deszczowych do gruntu, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, Inwestor winien uzyskać wymagane przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, urządzeń wodnych lub wód powierzchniowych.
- W realizacji i eksploatacji inwestycji w związku z lokalizacją w obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu, a także terenów sąsiadujących z inwestycją. Prace należy prowadzić z uwzględnieniem ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
-  Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów związanych z budową i rekultywacją, a następnie zapewnić prawidłową ich utylizację.
-  Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych konieczne w związku z realizacją inwestycji. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią należy uzyskać decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów.
 
3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 
-  Inwestycję zaprojektować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum kolizję z istniejącymi zadrzewieniami, w przypadku kolizji uzyskać stosowną decyzję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Cały teren inwestycji objęty jest ochroną krajobrazową w obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, w związku z tym usunięcie drzew i krzewów owocowych wymaga również uzyskania stosownej decyzji.
 
4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
 
- nie wymagane w sprawie,
 
5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
 
- nie wymagane w sprawie,
 
6) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
 
- nie wymagane w sprawie.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 15.01.2008 r. firma HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej nr 235 w Bydgoszczy, złożyła do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz osiedlowych dróg komunikacyjnych i chodników dla osiedla „Pod Gruszą” w Ostromecku, gm. Dąbrowa Chełmińska. Dnia 30.05.2008 r. firma HYDROTERM Zygmunt Biernacki rozszerzyła zakres wniosku o działkę ewidencyjną nr 246 w Ostromecku co zostało włączone do postępowania i uwzględnione w opiniach i uzgodnieniach odpowiednich organów.
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku w kontekście kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt. 56, 63 i pkt. 72a oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) stwierdzono, że przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska postanowieniem OŚ.7624/01/09/08 z dnia 26.06.2008 r. stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, gdyż inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w stopniu wymagającym szczegółowego opracowania jakim jest „raport …”.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując
o prowadzonym postępowaniu obwieszczeniami umieszczonymi na tablicach ogłoszeń sołeckich i gminnych. Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
Środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji zostały uzgodnione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowieniem znak: N.NZ-40-D.Ch-5/08 z dnia 29.07.2008 r. oraz Starostę Bydgoskiego postanowieniem znak: OŚ.II.7661/35/08 z dnia 09.09.2008 r.
Zgodnie ze wskazaniami Wnioskodawcy sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa usytuowane będą w większości w granicach dróg gminnych, drogach należących do osób prywatnych oraz w drodze wojewódzkiej. Realizacja przedmiotowej inwestycji eliminuje konieczność budowy przez przyszłych właścicieli działek wierconych studni, co mogłoby wpłynąć w sposób niekorzystny na istniejące zasoby wód podziemnychi jednocześnie eliminuje niebezpieczeństwo ich skażenia przez niewłaściwą eksploatację.
W ramach inwestycji przewiduje się także budowę dróg komunikacyjnych z chodnikami na terenie osiedla wraz z ich odwodnieniem i z jednoczesnym odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych, po ich wcześniejszym oczyszczeniu w osadnikach i separatorach, do gruntu. Całość inwestycji gwarantuje szczelność układu, tym samym zapewni brak szkodliwego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.
Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do ochrony środowiska poprzez ograniczenie do minimum wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mogących stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


WNIOSEK W SPRAWIE (plik do pobrania):
pobierz (435kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (6 października 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (8 października 2008, 14:05:40)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska (8 października 2008, 14:15:00)
Zmieniono: dodanie wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1300