DECYZJA NR Oś.7624/06/04/08


Dąbrowa Chełmińska, 25.09.2008 r.


 
 
DECYZJA    Oś.7624/06/04/08
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i  art. 56 ust. 1b, 2, 3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.08.2008 r. Pani Marioli Królikowskiej, zamieszkałej przy ul. Kijowskiej 16 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku mieszkalnego oraz budowie wiaty na maszyny i narzędzia” na działce nr 20/9 w miejscowości Wielka Kępa, gm. Dąbrowa Chełmińska,
 
USTALAM  
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:
 
1)  rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:  
Przedsięwzięcie polegać będzie na:
- rozbudowie budynku mieszkalnego o powierzchnię max 90 m2  i o kubaturę max 600 m3. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dostosowanej do budynku istniejącego.
- budowie wiaty na maszyny i narzędzia rolnicze o powierzchni zabudowy max 270 m2
i kubaturze max 900 m3, dach dwuspadowy, na terenie działki nr 20/9 w miejscowości Wielka Kępa, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
Teren przez który przebiega przedmiotowa inwestycja nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Objęty jest natomiast aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska przyjętego Uchwałą Nr XXVI/184/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r.  Strefa A – zalewowa, obszar A1 w której leży nieruchomość, posiada m.in. ustalenia: Dla całego obszaru A1 ustala się zakaz lokalizowania nowych siedlisk oraz zabudowy i działalności niezwiązanej z rolnictwem.
 
Dnia 11.10.2007 r. Wójt Gminy  Dąbrowa Chełmińska wydał Decyzję Nr 49/07 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego oraz budowie wiaty na maszyny i narzędzia w istniejącej zagrodzie rolniczej na działce nr 20/9, obręb Wielka Kępa.
 
2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
W realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy zwrócić uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu inwestycji, jak i terenu sąsiadującego z inwestycją. Wszystkie prace należy wykonać w sposób zapewniający ochronę obecnej szaty roślinnej.
Należy zwrócić uwagę, aby podczas prowadzonych prac ograniczyć uciążliwości dla terenów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu lęgowego ptaków tj. od 1 kwietnia do 31 sierpnia.
 
Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów związanych z budową i rekultywacją, a następnie zapewnić prawidłową ich utylizację.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych konieczne w związku z realizacją inwestycji. 
 
3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 
Lokalizacja inwestycji znajduje się na terenie bezpośrednio zagrożonym powodzią wód rzeki Wisły. Istniejące zabudowania w siedlisku zlokalizowane są na terenie nasypowym wyniesionym na rzędnej 32,4 m n.p.m. tj. powyżej poziomu wody 1% mogącej pojawić się raz na 100 lat, dlatego nowo lokalizowane budynki muszą być również usytuowane na terenie nasypowym.
Inwestycję zaprojektować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum kolizję z istniejącymi zadrzewieniami, w przypadku ewentualnej kolizji uzyskać stosowną decyzję zgodniez przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
 
4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
 
      - nie wymagane w sprawie
 
5)  wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
 
       - nie wymagane w sprawie
 
6)  wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
 
- nie wymagane w sprawie.
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 12.08.2008 r. wpłynął wniosek Pani Marioli Królikowskiej, zamieszkałej przy ul. Kijowskiej 16 w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „Rozbudowie budynku mieszkalnego oraz budowie wiaty na maszyny i narzędzia” na działce nr 20/9 w miejscowości Wielka Kępa, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku w kontekście kryteriów określonych w § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z lokalizacją inwestycji w obszarze Sieci Ekologicznej NATURA 2000 pn.: Dolina Dolnej Wisły PLB 040003 oraz Solecka Dolina Wisły PLH 040003 stwierdzono, że przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000 i w związku z tym może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury stwierdzono, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na obszar NATURA 2000. W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomień o wszczęciu postępowania na gminnej i sołeckiej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej urzędu. Mieszkańcy, ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Projekt niniejszej decyzji został uzgodniony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego postanowieniem znak: WŚRRW-II-BK/6636/484/08 z dnia 27.08.2008 r. Wojewoda w uzasadnieniu postanowienia uznał, że w ramach planowanego przedsięwzięcia podjęte będą działania, które nie stanowią zagrożenia jakie określono dla obszarów Sieci Ekologicznej NATURA 2000 pn.: Dolina Dolnej Wisły PLB 040003 oraz Solecka Dolina Wisły PLH 040003. Charakter wykorzystania terenu nie zmieni się. Nie ulegną wycięciu żadne drzewa ani krzewy, przez co nie nastąpi żadna ingerencja w środowisko naturalne. Przedsięwzięcie nie wiąże się z zajmowaniem nowych terenów aktywnych przyrodniczo, a jego rodzaj i skala nie będą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko.
Reasumując przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmian w środowisku i nie pogorszy jego walorów środowiskowych.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
 
 
            Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 Informacja o planowanym przedsięwzięciu
zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
 
Nazwa zadania:
 
Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz budowa wiaty na terenie działki nr 20/9, obręb Wielka Kępa, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest:
a)rozbudowa budynku mieszkalnego,
b) budowa wiaty na maszyny rolnicze
Inwestycja znajduje się w międzywalu rzeki Wisły, na działce nr 20/9, w obrębie Wielka Kępa, gm. Dąbrowa Chełmińska, Arkusz mapy nr 1, powierzchnia działki – 11,0700 ha. Teren objęty opracowaniem stanowi część działki nr 20/9 o powierzchni 3760 m2, właściciel: Ryszard Cyprys, Wielka Kępa 3, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
2.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną.
 
Teren objęty opracowaniem, jest zagospodarowany jako podwórze zabudowy siedliskowej i oznaczony w rejestrze gruntów jako działka budowlana. W jego obrębie znajdują się :
- budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni zabudowy 178,50 m2,
- budynek gospodarczy – 75 m2,
- wiata - 56 m2.
 
Budynek podłączony jest do następujących instalacji:
- sieć elektryczna – sieć niskiego napięcia, napowietrzna,
- sieć wodociągowa – z sieci gminnej Ø 32,
- sieć kanalizacji – odprowadzenie do szamba szczelnego,
- ogrzewanie – z kotłowni zasilanej ekogroszkiem.
 
3.  Rodzaj technologii.
 
Projektuje się:
a)      rozbudowę budynku mieszkalnego, podłączenie budynku do istniejących instalacji w tym szamba szczelnego,
b)      budowę wiaty na maszyny rolnicze – przewiduje się garażowanie maszyn rolniczych typu: pługi, glebogryzarki, siewniki, ciągniki, żniwiarka. Nie przewiduje się konserwacji i napraw sprzętu rolniczego.
Charakter wykorzystania terenu objętego opracowaniem nie zmieni się (w dalszym ciągu będzie to zabudowa siedliskowa). Nie ulegną wycięciu żadne drzewa ani krzewy, przez co nie nastąpi żadna ingerencja w środowisko naturalne.
Roboty budowlane projektuje się wykonać metodą tradycyjną, wykopy otwarte umocnione o głębokości 1,8 m – budynek mieszkalny i 1,00 m pod stopy wiaty. Ściany budynku mieszkalnego żelbetowe typu TERIVA. Dach budynku mieszkalnego konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką, dach wiaty kryty blachą falistą.
Ze względu na położenie w międzywalu rzeki Wisły, wyżej wymienionych obiektów, budowę ich zaprojektowano tak aby nie utrudniła ochrony przed powodzią oraz nie spowodowała zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.
 
4. Ewentualne warianty planowanego przedsięwzięcia
 
nie ma
 
5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców.
 
woda – 0,32 dm3
ścieki bytowe -0,3 dm3
w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
- elektryczną 8 kW/MW,
- cieplną 10 kW/MW
 
6.  Rozwiązania chroniące środowisko.
 
Inwestycja nie oddziaływuje ujemnie na środowisko.
 
7. Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
 
nie ma
 
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
 
nie ma
 
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
 
NATURA 2000
 
10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem  zakładu lub innego obiektu.
 
nie ma
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (25 września 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (26 września 2008, 15:30:07)

Ostatnia zmiana: mgr Dorota Kraska (26 września 2008, 15:39:44)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1201