POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/06/03/08


Dąbrowa Chełmińska, 09.09.2008r.
 
 
 
P O S T A N O W I E N I E   NR OŚ.7624/06/03/08
 
      Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 4b pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 12.08.2008 r. przez Panią Mariolę Królikowska, zamieszkałą przy ul. Kijowskiej 16 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku mieszkalnego oraz budowie wiaty na maszyny i narzędzia” na działce nr 20/9 w miejscowości Wielka Kępa, gm. Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opinią Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 
 
POSTANAWIAM
stwierdzić, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
 
UZASADNIENIE
W dniu 12.08.2008 r. do Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska wpłynął wniosek Pani Marioli Królikowskiej, zamieszkałej przy ul. Kijowskiej 16 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku mieszkalnego oraz budowie wiaty na maszyny i narzędzia” na działce nr 20/9 w miejscowości Wielka Kępa, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 51 ust. 4b pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski  postanowieniem znak WŚRRW-II-BK/6636/484/08 z dnia 27.08.2008 r. wyraził opinię, że planowana inwestycja znajdująca się w obrębie obszarów Natura 2000 pn. Dolna Wisła PLB040003 oraz Solecka Dolina Wisły PLH 040003 ze względu rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w związku z tym odstępuje od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie: Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (9 września 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (10 września 2008, 09:35:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1600