DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA NR Oś.7624/02/10/08


Dąbrowa Chełmińska, 01.09.2008 r.

 
 
DECYZJA  NR Oś.7624/02/10/08
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 46a ust. 1 i  7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1 i  art. 56 ust. 2, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 05.02.2008 r. przez Pana Marka Dyrda zam. ul. Czarna Droga nr 3/97 w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno (od km 2+120 do km 2+665) wraz z budową wpustów ulicznych i studni chłonnych w m. Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska
 
USTALAM
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:
 
1)   rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 
Planowana inwestycja przewiduje: poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno w miejscowości Ostromecko do 7,0 m szerokości na długości 345 m (od km 2+120 do km 2+665), wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na całości przebudowywanego odcinka, odtworzenie poboczy i rowów oraz przebudowie istniejących chodników i istniejących zatok autobusowych. W celu odwodnienia wykonanej nawierzchni przewidziane są wpusty uliczne podłączone do studni chłonnych. Projektowany układ uwzględnia urządzenie w pasie drogowym trawników na wąskich powierzchniach od końca chodnika do granicy pasa drogowego. Inwestycja realizowana będzie w obrębie następujących działek ewidencyjnych: 122/1, 177/14, 146/10 LP, 181, 210/1, 219/2, 220/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
Teren na którym będzie realizowana inwestycja objęty jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XVI/114/00 Rady Gminy  Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum wsi Ostromecko”. Rozdział 3, § 6 ust. 42 planu określa przepisy szczegółowe obszaru 01 KWx: teren komunikacji publicznej – droga wojewódzka Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Wąbrzeźno. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających 18,0 – 40,0 m dostosowana do istniejących granic pasa drogowego. Rozdział 3, § 6 ust. 45 planu określa przepisy szczegółowe obszaru 04 KW/KG-KZx: teren komunikacji publicznej – droga wojewódzka Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Wąbrzeźno, w klasie ulicy zbiorczej zaliczonej do kategorii dróg powiatowych; szerokość drogi w liniach rozgraniczających 15,0 – 25,0 m, dostosowana do istniejących granic pasa drogowego.
 
2)   warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
-  W realizacji i eksploatacji inwestycji należy zwrócić uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów sąsiadujących z inwestycją. Prace należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
- Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w związku z realizacją inwestycji po uprzednim uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
- Wszelkie prace ziemne prowadzone z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów, powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom – zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).
-  W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych w trakcie prac ziemnych, należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
-  Na okres realizacji inwestycji należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów związanych z budową i rekultywacją, a następnie zapewnić prawidłową ich utylizację. Gospodarka odpadami musi spełniać wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
 
3)   wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym:
 
- Na etapie projektowania inwestycji zaleca się przyjęcie założeń technologicznych możliwie przyjaznych dla środowiska przyrodniczego.
- Projekt i zakres prac uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
- Projektować inwestycję w taki sposób, aby ograniczyć do minimum kolizję inwestycji
z istniejącymi zadrzewieniami, a przypadku kolizji uzyskać stosowną decyzję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).
-W związku z planowanym wykonaniem studni chłonnych, do których będą odprowadzane wody opadowe z powierzchni przedmiotowej ulicy – przed oddaniem inwestycji do użytkowania Inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, rowów lub wód powierzchnio- wych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.).
 
4)   wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
 
-  nie wymagane w sprawie,
 
5)   wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
 
- nie wymagane w sprawie,
 
6)   wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
 
- nie wymagane w sprawie.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 05.02.2008 r. Pan Marek Dyrda zam. ul. Czarna Droga nr 3/97 w Bydgoszczy złożył do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wniosek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa–Unisław–Wąbrzeźno (od km 2+120 do km 2+665) wraz z budową wpustów ulicznych i studni chłonnych w m. Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska. Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku w kontekście kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt. 56 oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) stwierdzono, że przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę inwestor musi legitymować się ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury stwierdzono, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie przez Inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu. Mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do planowanej inwestycji.
Środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji zostały uzgodnione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowieniem znak: N.NZ-40-DCh-4/08 z dnia 17.06.2008 r. oraz Starostę Bydgoskiego postanowieniem znak: OŚ.II.7661/28/08 z dnia 11.07.2008 r.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (1 września 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (4 września 2008, 13:12:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1580