POSTANOWIENIE NR OŚ.7624/04/05/08

Dąbrowa Chełmińska, 07.08.2008r.
 
 
 
P O S T A N O W I E N I E NR OŚ.7624/04/05/08
 
         Na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt. 1 i 3 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 02.06.2008 r. przez firmę OKNOVID Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na cele produkcyjno-magazynowe – produkcja stolarki PCV i aluminiowej” na działkach 59/1 i 59/2 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz po zapoznaniu się z opinią Starosty Bydgoskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 
 
POSTANAWIAM
 
stwierdzić, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 02.06.2008 r. wpłynął wniosek firmy OKNOVID Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na cele produkcyjno-magazynowe – produkcja stolarki PCV i aluminiowej” na działkach 59/1 i 59/2 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, gm. Dąbrowa Chełmińska.
Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 3 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska wystąpił do Starosty Bydgoskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zwrócił się również na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 3 w/w ustawy do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o opinię czy inwestycja ta będzie oddziaływać na obszar NATURA 2000.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy postanowieniem znak N.NZ-40-D.Ch-8/08 z dnia 19.06.2008 r. uznał, że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, w związku z tym nie ma potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko - Pomoskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pismem znak WSRiRW-II-KLD/6636/305/08 z dnia 16.07.2008 r. wyraził opinię, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie zabudowanym i realizowane będzie poza wyznaczonymi i projektowanymi obszarami NATURA 2000, w związku z tym nie stwierdza konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Starosta Bydgoski pismem z dnia 25.06.2008 r. wezwał inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w opisie przedsięwzięcia, które to wyjaśnienie firma OKNOVID Sp. z o.o. złożyła. Starosta Bydgoski dnia 30.07.2008 r. wydał postanowienie znak OŚ.II.7660/40/08 w którym uznał, że dla planowanej inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania istniejącej zabudowy magazynowej na cele produkcyjno-magazynowe – produkcja stolarki PCV i aluminiowej” na działkach 59/1 i 59/2 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie: Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 

metryczka


Wytworzył: mgr Zbigniew Łuczak - Wójt Gminy (7 sierpnia 2008)
Opublikował: mgr Dorota Kraska (26 sierpnia 2008, 18:31:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1596